Solør-Odal Forsøksring overtok forpaktningen av Brandval prestegård 1. mai 1965. Før forsøksringen overtok prestegården, ble den drevet av et andelslag, Presterud Forsøkssenter. Da var det 180 daa dyrket areal på gården. Gjennom nydyrking osv. økte dette til 305 daa. Alt areal ble også grøftet. Låven ble restaurert i 1971 og delvis ombygd i 1993 for å tilrettelegge for forsøksaktivitet. Det ble tegnet ny 40 års leieavtale av prestegården med Opplysningsvesenets Fond i 2019, og daværende styreleder Are Sætre fra Namnå fikk dette på plass. Både forpakterbolig fra 50-tallet og låven inngikk av bygninger i leieavtalen. Låven har fungert som forsøksbase for forsøksvirksomheten i Solør og Odal siden først leieavtale i 1965. Den er innredet med skjærerom for potetprøver, potet- og kornlager. Lager for forsøksmaskiner og redskap, verktøy og utstyr for forsøksaktivitet. I tilknytning til låven er det etablert vaskeplass for maskiner og utstyr.

Bilde 2
Nyrestaurert forpakterbolig til kontorer og møterom på Brandval prestegård
Bide 4
Æresmedlem Rolf Krok forteller om Brandval prestegård sin historie under re-åpning av kontolokasjon på Brandval prestegård.
Bilde 1
Æresmedlem Rolf Krok forteller om Brandval prestegård sin historie under re-åpning av kontolokasjon på Brandval prestegård.
Bilde 6
Æresmedlem Rolf Krok forteller om Brandval prestegård sin historie under re-åpning av kontolokasjon på Brandval prestegård.

Da antall medarbeidere økte betraktelig etter sammenslutningen i 2016, samtidig som at daværende kontor i tilknytning til gården hadde forfalt, ble medarbeiderne flyttet til kontorer i Grue Næringshage på Kirkenær og den gamle kontorbygningen solgt. Av økonomiske og praktiske grunner, besluttet styret i tidligere Norsk Landbruksrådgiving Øst i april 2023, ledet av Arne Kristian Kolberg, å avsette nærmere 5 mill kr. for å ominnrede og utvide forpakterboligen på gården. Å samle forsøksvirksomheten og kontorlokasjonen på samme sted, vil gi medarbeiderne gode arbeidsforhold for trivsel og fagmiljø. I dag består avdelingen av 2 rådgivere innen potet, 2 rådgivere innen grovfôr og miljø, en rådgiver innen kornvekster, en HMS-rådgiver som også er avdelingsleder, og to forsøksteknikere, til sammen 8 medarbeidere.

Bilde 5
Re-åpning av kontorlokasjon på Brandval prestegård, fra venstre Steinar Velten NLR, Arne Kristian Kolberg styreleder i tidligere NLR Øst, Ivar Tolland Opplysningsvesenets Fond, Tor Anton Guren NLR, Rolf Krok æresmedlem og Signe M. Mellem NLR.

Egil Gjestvang var den første ansatte i Solør-Odal Bondelags forsøksring i 1956. Etter to korte ansettelser, startet vårt nåværende æresmedlem Rolf Krok (87 år) som ringleder i 1968. Rolf ble pensjonist i 2005, og deltok på re-åpningen. Da forsøksringen overtok forpaktingen av prestegården i 1965, har Rolf vært med på å utvikle gården gjennom sine 37 år som ringleder. Rolf ble overrasket over at en bjørk foran forpakterboligen måtte ofres for å få plass til utvidelse av forpakterboligen i fjor. Denne bjørka ble plantet i forbindelse med hans datters dåp 1971 (Randibjørka). For å symbolisere en re-åpning av kontorlokasjonen på prestegården, ble det plantet en ny bjørk på stedet.

Bilde 3
Nyplanta Randi-bjørk under re-åpningen, fra venstre avdelingsleder Signe M. Mellem NLR, æresmedlem og tidligere ringleder Rolf Krok og regionsjef Tor Anton Guren NLR.

Hovedaktører i ominnredning og utbygging:

  • ØMF Wito AS v/Tom Erik Engebråten og Pär Brynteson har hatt ansvaret for ominnredning og utbyggingen.
  • Sweco v/ Gunnar Knudsen har hatt ansvar for byggeledelse
  • Avdelingsleder i NLR, Signe M. Mellem har hatt ansvaret for utbyggingsprosjektet
  • Ansatt i NLR, Steinar Velten har deltatt som ansattrepresentant i utbyggingsprosjektet