Kommunene, Bondelaga og NLR Trøndelag oppfordrer alle grovfôrprodusenter til å gjøre avlingsregistreringer de neste årene. Hvorfor? Gode avlingsregistreringer legger grunnlag for optimal bruk av gjødsel og andre innsatsfaktorer. Dersom du skulle komme i en situasjon der du må søke om klimabetinga avlingsskadeerstatning, stiller du dessuten mye sterkere dersom du kan dokumentere avlingene dine i foregående år.

Hvordan

Det er store avlingsforskjeller mellom skiftene på mange gårder. Vi anbefaler derfor at du velger deg to til tre skifter som til sammen er dekkende for variasjoner i jord, driftsopplegg, helling, eng alder med mer. Er arealet spredt velger du skifter som representerer de ulike «områdene» gården disponerer. Trenger du hjelp til å plukke ut de skiftene du bør ta avlingsregistreringer på, tar din lokale rådgiver gjerne en diskusjon og hjelper deg med avgjørelsen.

Noter antall baller fra hver slått på hvert enkelt skifte. Noterer du dette i Skifteplan mobil kan opplysningene brukes direkte i gjødselplanlegginga som registrert avling. Vei tre-fire rundballer fra hver slått på disse skiftene og ta ut en grovfôrprøve fra de veide ballene. På denne måten kan du regne ut både fôrenheter per dekar og tørrstoff per dekar. Fôrprøvene kan dessuten brukes til fôrplanlegging og forbedring av drifta for å lære hvilket utviklingstrinn akkurat du bør slå graset ditt på for å få det grovfôret dyra dine trenger.

For å utjevne årsvariasjoner anbefaler vi å gjøre avlingsregistreringer på samme skifte tre år på rad.

Gevinst for pengebok og klima

Det er penger å spare på å treffe med rett gjødselnivå i forhold til avlingspotensialet. Gjennom gode avlingsregistreringer og fôranalyser vil du få bedre kontroll over hvor mye fôr av ulike kvaliteter du har til innefôringssesongen. Dette gir muligheter både til å spare penger på å velge rett kraftfôr, og for bedre tilvekst og dyrehelse. Å treffe riktig med gjødslinga har mye å si også for klimaregnskapet. Både for mye og for lite gjødsel i forhold til oppnådd avling kan gi større klimagassutslipp enn nødvendig.

Både NLR og TINE kan være behjelpelige med fôrprøveuttak, NLR har dessuten utstyr til utlån og har poser og konvolutter til innsending av prøver. Vi kan også være behjelpelige i forbindelse med veiing av rundballer dersom du sjøl ikke har egna utstyr til dette. Du kan lese mer om ulike løsninger og vekttyper til bruk ved avlingsregistreringer i en annen artikkel i dette bladet.