Svovel er en viktig komponent ved oppbygning av protein i både i dyr og planter, og mangel gir dermed redusert vekst og lyse planter. I de senere årene har det vært spekulert i om svovel kan være årsaken til lys farge på en del eng om våren. Det har blitt utviklet nye gjødselslag med mer innhold av svovel for å motvirke mangelen. Opti-Kas 27-0-0, forgjengeren til Opti-NS 27-0-0(4S), ble byttet ut med den svovelholdige NS gjødsla nettopp fordi NS varianten inneholder 4% svovel. I 2017 ble det lansert enda en ny type svovelberiket N-gjødsel med navn Sulfan 24-0-0 (6S), som inneholder noe lavere N-innhold enn Opti-NS, men har 2% mer svovel. For å teste den nye gjødseltypen ble det gjennomført omfattende forsøk i hele landet i 2017 i regi av Anne Kjersti Bakken ved NIBIO.

Forsøkene ble gjort med utgangspunkt i bondens egen gjødslingsplan, for så å legge på 2 og 4 kg N med Sulfan og 2 og 4 kg med en type fullgjødsel. Fôrprøver ble tatt ut og er analysert med NIR (nær infrarød spektroskopi) for å undersøke innhold av næringsstoffer, deriblant mineralene fosfor (P), kalium (K) og svovel (S). For mineralene må det beregnes noe usikkerhet rundt resultatet ved bruk av NIR. Det ble gjennomført forsøk med ett felt av NLR Rogaland, NLR Øst, NLR Innlandet og to felt av NLR Trøndelag. For førsteslåtten ble det ikke funnet noen forskjeller i mineralinnhold mellom noen av ledda i forsøket. I andre og tredjeslått var det noe større forskjeller, og det ble i tre av felta funnet utslag på endring i P og S ved sterkere gjødsling både med Sulfan og fullgjødsel. I to av felta fant man en økning av K ved bruk av ekstra gjødsel. Det er ikke funnet betydelig forskjell mellom bruk av Sulfan eller fullgjødsel i dette forsøket.

Ut fra tanken om kald jord og vanskelig svovelopptak skulle man tro at effekten var størst til førsteslåtten. Forsøksresultatet tyder på at plantene har fått nok næring gjennom gjødsla som allerede var tilført via bondens opprinnelige gjødslingsplan. Ekstra svovelberiket gjødsel har ikke hatt en ønsket effekt på ekstra svovel i graset i dette forsøket, -hverken på 1. eller 2. slått. Det er ikke funnet effekt av økt innhold av mineraler i graset ved bruk av ekstra fullgjødsel sammenlignet med svovelberiket N-gjødsel.