På Mjøsanlegget AS ved Lillehammer produseres det biogass (metan) basert på matavfall fra privat og storhusholdning, i tillegg til noe slakteriavfall av kylling og fisk. Det er restprodukt etter denne produksjonen som er bioresten og brukes som et flytende gjødslingsmiddel. Bioresten er ei flytende gjødsel som må lagres i kum eller gjødselkjeller. Store deler av den blir derfor levert på husdyrgarder, der den brukes til å tynne ut husdyrgjødsla. En del av volumet blir også spredt som ei rein gjødselvare.

I 2023 ble biorest prøvd ut som gjødsling til eng på et forsøksfelt i Øyer. Feltet ble lagt ut etter 1.slåtten, og gjødsla 21.juni etter en tørr og varm forsommer. Virkningsgraden av bioresten ble hentet ut fra analyser slik at det var mulig å sammenligne direkte opp mot mineralgjødsel.

Biorest2023

Tabellen over viser at det var rutene som ble gjødsla med kun biorest som hadde størst tørrstoffavling. Årsaken til dette kan være flere, men tidligere forsøk har vist at organisk gjødsel som har gjennomgått en nedbrytningsprosess allerede, eks. biogass-produksjon, har en tregere nedbrytningshastighet. Ettersom det tok lang tid mellom 1. og 2. slåtten kan rutene som har fått tildelt biorest alene hatt mer å gå på/buffer når det gjelder næring over tid sammenligna med de som har fått kun fullgjødsel. I tillegg inneholder fullgjødsla 14 % ammonium og 11 % nitrat hvor nitrat er spesielt utsatt for utvasking.

Krevende år

Tidligere analyser og erfaringer har vist at biorest inneholder en relativ stor andel ammonium (NH4) som er nitrogen som er lett tilgjengelig for plantene. Spredeforhold og spredeteknikk har stor betydning for å minimere tapet av nitrogen til lufta. Bioresten har et såpass lavt tørrstoffinnhold i seg sjøl at den trekker godt ned i bakken. Det kom også godt med nedbør dagen etter feltet ble anlagt som kan ha virket positivt inn. Forsommeren 2023 var spesielt tørr og varm, og det var krevende å spre husdyrgjødsel hos mange. Et råd som ble gitt var å tynne ut husdyrgjødsla og gå ned på mengde per daa for å hindre at husdyrgjødsla ble liggende som en skorpe på bakken som kunne gi sviskader på plantene. Innblanding av biorest i en tjukkere husdyrgjødsel er absolutt aktuelt for å tynne ut husdyrgjødsla og gi bedre spredeegenskaper.

Begynte å råtne

Grovfôrkvaliteten av de ulike gjødslingsleddene ble ikke vurdert i 2023, men pga. utsatt slått som følge av mye nedbør i juli, kan det antas at grovfôrkvaliteten var i beste fall middels med et lavt sukkerinnhold. Ved slått av feltet kunne man se at det begynte å bli brunt og råtne i bunnen, noe som var tendensen hos flere hvor det hadde gått lang tid mellom 1. og 2.slåtten.