Pussing

Nå som vi nærmer oss midten av august så avtar grasveksten på beitene. Dyra trenger da mer areal enn tidligere på sommeren eller eventuelt tilleggsfòring. For å opprettholde best mulig tilvekst og kvalitet på graset er det viktig at beitene blir pussa 1-2 ganger i løpet av sommeren. Dette for å unngå at utvokst, gammelt gras blir stående, samt å få spredd kurukene. Pussing stimulerer til vegetativ vekst, altså at graset holder seg «ungt» på bladstadiet og ikke skyter. Etter skyting avtar kvaliteten og en risikerer at dyra vraker mye av graset. Beitene trenger også hvile mellom hver avbeiting. Det kan da være naturlig å ta ei pussing rett etter at dyra er flytta til et nytt beite.

Gjødsling

Lite og ofte er fasiten på beitegjødslinga! En god huskeregel kan være at beitene trenger 1 kg nitrogen pr dekar og uke. Det kan da passe å gjødsle med 3-5 kg nitrogen hver 3.-5. uke. Jordprøver og egen gjødselplan sier noe om hvilken type gjødsel som passer, men en skal ikke overdrive kaliumgjødslinga på beiter. Nå på ettersommeren trengs ofte bare nitrogen. Da kan en bruke Opti NS, 12-20 kg pr dekar, alternativt fullgj. 25-2-6. Siste beitegjødsling bør ikke gjøres alt for langt ut i september, helst innen første uka. Graset trenger nemlig ro for å forberede seg på vinteren.

Ugras

Det er ikke for seint å ta en ugraskamp på beitene nå, men det spørs hvordan du har behandla beitene tidligere. Hvis beitene ikke har vært pussa eller tatt en slått på så vil det nå sannsynligvis stå rotugras der som har frødd seg, f.eks. høymole. Denne er det for seint å gjøre noe med hvis den har frødd seg. Ideelt sett burde disse frøstilkene vært fjerna slik at ikke frøet spres utover i beitet, men hvis det er mye høymole eller anna rotugras med modent frø så er det en stor jobb.

Hvis beitene har vært pussa eller slått så kan det passe godt å ta en ugraskamp nå mot flerårig ugras. Husk at høymola må ha fått en god bladrosett igjen etter pussing/slått før du sprøyter. Metode, eller preparat, velges alt etter ugrasflora og kløverinnhold. Behandlingsfrist må det også tas hensyn til. Mange preparat har bare ei uke, men vi har også preparat som har 2 og 3 uker. De er ikke så aktuelle å bruke nå hvis du har tenkt å beite arealet før den tid. Ta en prat med din lokale rådgiver for å komme fram til hva som er best egna i dine beiter.

Prioriter

Hvis du normalt beiter håa etter 2. slått så husk at den siste høstbeitinga ikke må være for hard og langvarig. Det bør heller ikke beites for hardt på skifter som skal vare noen år. Graset trenger ro for å bygge næringsreserver til vinteren slik at graset overvintrer godt. Raigrasbeiter vil kunne beites lengre og hardere, det samme gjelder selvsagt ettårige beiter (f.eks. rugbeite og/eller ettårig raigras). Disse tåler mer intensiv beitedrift. Du bør unngå å beite håa på den yngste enga di. Hvis du har sådd med ei timoteiblanding så er det normalt bra med timotei de første åra, denne enga bør da helst ikke beites, det tåler timoteien dårlig. Eldre eng, som er planlagt snudd snart, kan tåle lengre beiting utover høsten. Hvis du imidlertid har tenkt å brakke denne enga i høst for å så gjenlegg neste år da bør du ikke beite for lenge nå. Det må være god gjenvekst før brakking, minimum 3-4 uker uten slått eller beiting, hvis ikke får du ikke effekt av sprøytinga.

Oppsummering

Følg opp beitene nå på ettersommeren for å sikre godt beitegras noen uker til. Pussing, overgjødsling og eventuell ugrasbekjempelse er aktuelt nå. Husk at dyra normalt trenger mer areal på ettersommeren enn hva som var tilfelle først på sommeren. Ikke bruk den yngste enga til håbeiting. La heller dyra beite håa på eldre eng som likevel snart skal snus. Vurder om du skal prøve ettårig beite til neste vår hvis det ikke ble dette året. Ved ettårig beite har du et beite som kan brukes langt utover høsten uten tanke på overvintringsskade neste vår. Kanskje er det også aktuelt å kalke noen beiter i høst?