Artikkelen stod første gang på trykk i Buskap nr 4 - 2018.


Kantene blir systematisk underkalket og ofte også undergjødslet. I praksis vil omtrent 20 prosent av et jordstykke få for lite kalk og gjødsel, og respondere med redusert avling. Problemet øker med større spredebredde.

Økt spredebredde gir bredere kant som undergjødsles

Første gjødsling i vårkorn radgjødsles med kombimaskin. I grasdyrking er det spredeutstyr som gjør jobben, og med økt spredebredde får vi en stadig bredere kant ytterst i randsonen som får for lite næringsstoffer. Vi vil da sakte med sikkert bygge opp en forskjell mellom ytterkantene og arealene lenger inne på jordet. Når kantene får surere og mer næringsfattig jord, blir også jordstrukturen dårligere. Sur jord gir dårlig rotutvikling. Jord med god pH-status bidrar til en rotutvikling der plantene kan hente næring fra langt dypere jordlag. Slike arealer kan også hente seg inn igjen under krevende vekstforhold ved at man tilfører tilleggsgjødsel.

Bruk kantsprederutstyr

Tradisjonelt er det ofte små teiger, spesielt i grasdyrkinga som får for lite næringsstoffer tilført i kantene. Randsonen vil fort utgjøre 15–20 prosent av arealet som er på 20–30 dekar, og mer dersom formen på jordet er kronglete.

Mange kunstgjødselspredere har en eller annen form for kantspredeutstyr. Finn ut hvordan din spreder fungerer best for å få spredd gjødsel også langs kantene. Vær ekstra bevisst hvordan du gjør jordarbeiding, og ellers hvordan du håndterer jordkanter og vendeteiger.

Presisjonskalking kan gi god uttelling

Presisjonskalking er også på full fart inn også i grovfôrproduksjonen. I svært mange tilfeller vil dette kunne betale seg godt. Forutsetningen er at det blir tatt flere jordprøver fra enkeltskifter som sier noe om pH-status på de ulike delene av skiftet. Gjennomsnittsprøver fra store skifter er ikke godt nok om du ønsker å optimalisere næringstilførselen på enkeltskifter. Påstanden er at slike jordprøver koster for mye. Får man dette igjen i form av økte avlinger kan det likevel svare seg.

Økt bevissthet knyttet til kantsoner vil være viktig brikke for å få økte avlinger på hele arealet. Bevisst kjøring er også viktig for å øke avlingene; ta hele arealet i bruk!