Lokale

Fôring av sau

Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett.

Les mer ›

Italiensk raigras som kvalitetsfôr til sau

Stråfattig italiensk raigras sådd i blanding med korn kan gi velgjæra vinterfôr med høg næringsverdi dersom det vert hausta til rett tid under gunstige haustingsforhold.

Les mer ›

Avl, fôring og stell for eit høveleg lammetal

Ved høgt lammetal må ein vere innstilt på meirarbeid både under og etter lamminga. Det er ikkje ønskeleg at åringane får 3 lam og vaksne sauer meir enn 3 lam.

Les mer ›

Fôring av lam

Lamma henter mesteparten av fôret sitt gjennom mjølk frå mora og beite frå innmark og utmark.

Les mer ›

Beite og grovfôr - sjølve grunnlaget for saueproduksjonen

Tilgang på nok innmarksbeite av god kvalitet om våren er ofte ein flaskehals på sauebruka. Også om hausten er det behov for gode innmarksbeite.

Les mer ›