Sortsforsøk med hundegras

Eget forsøk med hundegras i høgereliggende strøk i Gudbrandsdalen.

Les mer ›

Husdyrgjødsel med ulike mineralgjødseltillegg til eng

Intern forsøksserie i Norsk Landbruksrådgiving, på initiativ fra Nordland og Troms, Haugaland/Rogaland og Gudbrandsdalen.

Les mer ›

Sibirbjønnkjeks på frammarsj ?

Har du sett, eller fått tilbakemelding på, at skjermplanta sibirbjønnkjeks er på frammarsj i eng, beiter og veikanter der du er rådgiver ?

Les mer ›

Våtsåing av eng- og åkervekstar

Firmaet Agromiljø AS har utvikla ein metode for å blande frø og husdyrgjødsel i samband med spreiing av gjødsla med stripespreiar eller nedfellar. Metoden vert kalla våtsåing.

Les mer ›

Nye forsøk 2010 frå Bioforsk Midt-Norge

Her er dei nye forsøk/opplegga som vart vald ut til utlegg i 2010: "Test av grovfôrmodell" og "Tidfesting av vekstavslutning om hausten og konsekvensar av siste hausting i høve til denne".

Les mer ›

Gjødsling til overflatedyrka beiter

Har noen gjort forsøk med ulike gjødselslag og gjødselmengder på overflaterydda arealer, sæterkveer, bratte arealer som er lagt ut til beiter osv. ?

Les mer ›

Direktesåing i grasmark - storskalafelt

NLR Oppland har et prosjekt om direktesåing i grasmark, med Underhaug såmaskin.

Les mer ›

Nitrogenmengde til eng på myr

Trysil-Engerdal Forsøksring anla eget felt med 4 gjødslingstrinn til 1. og 2.slått i eng på myr i 2008.

Les mer ›

Utprøving av ensileringsmidler i rundballer

Landbruk Nord har gjennomført forsøk med 4 ensileringsmidler til hundegras i rundball.

Les mer ›

Nye forsøk på grovfôrsektoren

I samband med vårt årlege møte med Bioforsk er vi interessert i å få inn nye idéar/tankar om grovfôrforsøk.

Les mer ›

Egne forsøk og prosjekter

Grovfôrkoordinator ønsker tilbakemelding om lokale forsøk og utviklingsprosjekter innen gras og grovfôr.

Les mer ›

Forskingssøknader grovfôr 2010-14

Blant søknadene i forbindelse med høstens utlysinger i ulike forskingsprogram finner vi to klart definerte grovfôrprosjekter. Vi håper på gjennomslag !

Les mer ›

Omlegging av ugrasfull eng

Har noen utført forsøk med fornying av gammel ugrasfull eng ? Spørsmål fra Bjørn Lilleeng, Midt-Gudbrandsdal Forsøksring.

Les mer ›

Retningslinjer for forsøksarbeid

Her finner du retningslinjer for gjennomføring av forsøk, både generelle og for grovfôrforsøk, pluss kapitlet om "Problemer i feltarbeidet" fra gamle Håndbok for forsøksringene.

Les mer ›

Feltkurs grovfôrforsøk Kvithamar 2009

Presentasjoner og anna materiell fra kurs i feltarbeid 4. juni, for Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk.

Les mer ›

Kløvervurdering

Plantedekning om våren kan være vanskelig å bedømme. Her er bilder som kan være til støtte, med tall for kløverdekning. Fra Bioforsk Midt-Norge.

Les mer ›

Grashøgdemålar til bestilling

Plantehøgde i beiteforsøk skal ofte registrerast med grashøgdemålaren/beitemålaren. No kan de bestille nye/fleire, innan 30. juni.

Les mer ›

Grovfôrforsøk 2009

Årets tilbud om nye forsøksfelt fra Bioforsk Grovfôr og kulturlandskap.

Les mer ›

Plantevernforsøk innen grovfôr 2009

Status forslag og prioritering pr. 11.2.09, som grunnlag for innspill.

Les mer ›

Fra andre

Planmessig vedlikeholdssåing med våtsåingsmetode 20.04.2016

I dette prosjektet er det lagt ut 9 ulike forsøk fordelt over hele landet (Sogn- og Fjordane, Hordaland, Haugaland, Rogaland, Dalane, Sør-Trøndelag, Lofoten og Helgeland).

Hundegras og/eller flerårig raigras i blandinger til hyppig høsting 20.04.2016

Kan hundegrassortene Frisk og Laban konkurrere med flerårig raigras, eller med fordel såes i blanding raigras/hundegras?

Avling og kvalitet i fjellfôr 31.03.2016

To forsøksfelt med ulike høstetider ble gjennomført på ca 920 moh i 2015. Beste høstetid for fjellfôr var ved ca 550 døgngrader etter vekststart, tilsvarende to måneder i Gålå-området i 2015.

Avslutning i prosjektet FriskSalat 07.12.2015 10.12.2015

Takk til alle som har bidratt i prosjektet! Både salatprodusentene, NLR rådgivere, prosjekt teamet ved NIBIO og John Clarkson, Warwick University.

Avslutning i prosjektet FriskSalat 07.12.2015 10.12.2015

Takk til alle som har bidratt i prosjektet! Både salatprodusentene, NLR rådgivere, prosjekt teamet ved NIBIO og John Clarkson, Warwick University.

Luserne - engvekst med potensial 01.12.2015

Luserne er ein plante med stort potensial for å fiksere nitrogen og for avling. Kalktilstanden og næringsinnhaldet i jorda må vera god.

Rapport prosjekt: Helgjødsel i beite - innhald av kopar og kobolt i beitegras 06.01.2015

Kobolt er som kjent eit mikronæringsstoff som har vorte tilført beitegraset vårt i mange år.

Rapport prosjekt: Helgjødsel i beite - innhald av kopar og kobolt i beitegras 06.01.2015

Kobolt er som kjent eit mikronæringsstoff som har vorte tilført beitegraset vårt i mange år.

Rapport prosjekt: Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa 06.01.2015

Målet med prosjektet var å belysa avlingsnivået i eng på gardar der det over fleire år berre er tilført ca. 3 kg fosfor gjennom husdyrgjødsla.

Rapport prosjekt: Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa 06.01.2015

Målet med prosjektet var å belysa avlingsnivået i eng på gardar der det over fleire år berre er tilført ca. 3 kg fosfor gjennom husdyrgjødsla.