Utfordringer når rått fôr fryser

Ved innlegging av rått gras (mindre enn 20 % tørrstoff) vil surfôret fryse over store deler av landet.

Les mer ›

Utfôring av surfôr

Presentasjon av utfôringsmetoder etter ulike lagringsmetoder.

Les mer ›

Lagring av surfôr

For at gras skal omdannes til surfôr må det oppbevares i en lufttett beholder. En slik beholder har fått betegnelsen silo.

Les mer ›

Tårnsiloer

En skiller mellom to typer av siloer, tårnsiloer (høgsiloer, vertikale siloer) og plansiloer (lågsiloer, horisontale siloer) Historisk sett har tårnsilometoden vært dominerende i Norge.

Les mer ›

Beregningsmodell for dimensjonering av plansiloer

Når man skal bygge plansilosilolager, er det mange faktorer som er med i beregningen av størrelsen.

Les mer ›

Tørkeanlegg for høy

Tørkeanlegg for høy er en rapport som ble laget for å bistå de som skal planlegge og bygge høytørke.

Les mer ›

Helse-miljø-sikkerhet (HMS)

Ensilering av gras i siloen er ingen ufarlig prosedyre! Silogasser og fallskader er et alvorlig problem. Pressaftavrenning til det ytre miljø er et annet forhold som også må unngås.

Les mer ›

Fullfôr

Litt om metoden og vogner på markedet.

Les mer ›

Grovfôrtildeling og melkerobot (VMS)*

Det skjer tildels store omveltninger innen melkeproduksjonen for tiden. Dannelsen av samdrifter har for alvor satt sitt preg på utviklingen mot stadig større produksjonsenheter.

Les mer ›

Plansilo - aktuell silo for effektiv drift

Plansilo er vanlig i mange land. I de seinere år er det stadig flere som bygger plansiloer også i Norge. Hvordan kan en få surfôrkvalitet i plansilo ?

Les mer ›

Plansiloer billigere enn rundballer

Prosjektet"Billig og miljøvennlig fôrkonservering" i regi av Norges Vel har i perioden 1999-2003 gjennomført feltundersøkelser på Østlandet og i Rogaland samt konserveringsforsøk på Hellerud forsøksgård. Resultater og erfaringer ifra prosjektet er samlet i en sluttrapport med navn: Plansilo som ensileringsmetode.

Les mer ›

Moderne høyhandtering

I småskrift nr. 2/95 fra Forskningsparken i Ås, og i Rapport nr. 2 fra Landbruksteknisk Institutt i 1985, står det mye om tørking av høy.

Les mer ›

Når du åpner siloen

Grunnlaget for god surfôrkvalitet legges i slåtten, men surfôret er ikke i mål før det ligger på fôrbrettet. Hvis en har muligheten, bør åpning av siloen utsettes til det blir kaldt om høsten.

Les mer ›

Platting

En platting er en plansilo uten vegger. Den består vanligvis av ei betongplate av variabel størrelse som graset legges på.

Les mer ›

Stakksilo rett på bakken

Stakksilo eller utesilo er en ensileringsmetode hvor graset blir lagt direkte på bakken. Metoden har fått en viss utbredelse på Jæren.

Les mer ›

Pølsepakking av gras med AgBag-systemet

Pakking av gras direkte inn i lange graspølser er prøvd både i Europa og i USA tidligere uten å ha slått skikkelig igjennom.

Les mer ›

Fra andre

Avrenning frå plansiloar 19.05.2016

Det er meir og mindre pressaftavrenning frå plansiloar. Dette skuldast fleire forhold som vi bør får orden på.

Avrenning frå plansiloar 19.05.2016

Det er meir og mindre pressaftavrenning frå plansiloar. Dette skuldast fleire forhold som vi bør får orden på.

Fôrenhetene som forsvant 12.12.2014

Med årets avlinger innpakka i plast eller lagt under press, kommer sannheten for en dag; årets grovfôrkvalitet svarer ikke helt til forventningene. Både bønder og fagfolk mener været har skylda.

Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga 22.09.2014

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre.

Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga 22.09.2014

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre.

Silopressaft - lagringsmåtar og handtering 14.01.2014

NLR Rogaland har i ein rapport samla praktiske tiltak for å unngå pressaftavrenning.

Silopressaft - lagringsmåtar og handtering 14.01.2014

NLR Rogaland har i ein rapport samla praktiske tiltak for å unngå pressaftavrenning.

Lagring og flytting av rundball 25.06.2013

Det legges i disse dager ned mye arbeid for å få tatt vare på årets grovfôr.

Hus for geit 11.04.2013

I forbindelse med prøveprosjektet Geithøgskolen i 2012 var et av temaene bygninger til geit. Fagmiljøer fra hele landet samarbeidet for å sette sammen et best mulig studietilbud.

Dyr på treflis 05.12.2012

Gjennom prosjektet ”Dyr på treflis” har vi høstet mange erfaringer, men få klare svar.