Husdyrgjødsel og jordarbeiding - verknad på utslepp av klimagassar

Med Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge, som prosjektleiar, er det laga ei utgreiing for SLF med føremål å lage ei samanstilling av forsøksresultat, erfaringar og klimaeffektar for tiltak innanfor bruk av husdyrgjødsel og jordarbeiding til eng og åker. Det er lagt vekt på tiltak som er lite granska i Norge, og som påverkar klimagassane lystgass og metan. Utgreiinga omtalar tiltak som kan redusere klimagassutsleppa frå landbruket i vesentleg grad.

Les mer ›

Våtsåing av eng- og åkervekstar

Firmaet Agromiljø AS har utvikla ein metode for å blande frø og husdyrgjødsel i samband med spreiing av gjødsla med stripespreiar eller nedfellar. Metoden vert kalla våtsåing.

Les mer ›

Direktesåing i grasmark - storskalafelt

NLR Oppland har et prosjekt om direktesåing i grasmark, med Underhaug såmaskin.

Les mer ›

Fra andre

Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til Integrert PlanteVern (IPV) 03.05.2016

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

Isåing/reparasjonssåing i eng med store og små frø 14.04.2016

I såingsåret 2015 var det ikke signifikant forskjell mellom behandlingene etter isåing av flerårig raigras og timotei i god eng.

Isåing/reparasjonssåing i eng med store og små frø 14.04.2016

I såingsåret 2015 var det ikke signifikant forskjell mellom behandlingene etter isåing av flerårig raigras og timotei i god eng.

Vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetode 14.04.2016

I 2015 var meiravlinga med isåing 132 kg TS/daa. På dei andre 8 felta i landet var det lite eller ikkje utslag av isåing, sjølv om det isådde raigraset etablerte seg bra dei fleste stadene.

Vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetode 14.04.2016

I 2015 var meiravlinga med isåing 132 kg TS/daa. På dei andre 8 felta i landet var det lite eller ikkje utslag av isåing, sjølv om det isådde raigraset etablerte seg bra dei fleste stadene.

Våtsåing etter kjemisk brakking 04.01.2016

Direktesåing i 2014 med våtsåingsmetode på areal som ikkje var overflatebehandla og på areal som var overflatebehandla med ulike harvetypar har gitt interessante resultat.

Våtsåing etter kjemisk brakking 04.01.2016

Direktesåing i 2014 med våtsåingsmetode på areal som ikkje var overflatebehandla og på areal som var overflatebehandla med ulike harvetypar har gitt interessante resultat.

Haustsåing av grasfrø 21.12.2015

Uvanleg mykje gjetartaske i enga i vår er eit sikkert teikn på køyreskader og hol i plantedekket etter sommaren/ hausten 2014.

Plantevern i attlegg 21.05.2015

Regn og kulde gjer det ekstra utfordrande å få til eit vellukka attlegg i år. Under følgjer likevel nokre tips med tanke på plantevern i attlegg.