Ny versjon av Grovfôrmodellen

Ny versjon av Grovfôrmodellen med fleire klimastasjonar, høve til å bruke klimanormalar og innlegging av vatning er klar for 2011-sesongen.

Les mer ›

Kjøttfeprodusent til topps i Grovfôrkampen

Siljan: Odd Stensrød gikk til topps i Grovfôrkampen takket være bevisste valg, og god oppfølging fra Nortura og Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Påvirkning av fettkvaliteten hos kjøttfe

Nyere forskning har vist at det er mulig å påvirke fettet i drøvtyggerkroppen på måter som er viktige for smak og for mulige helsemessige effekter av å ete kjøttet.

Les mer ›

Rådgiving med basis i surfôrprøver

Når en sender inn en surfôrprøve til analyse, er det mest vanlig å be om å få den analysert for næringsinnhold, og bruke resultatet i fôrplanlegging.

Les mer ›

Fôranalysevurdering

Fôranalysebevis kan vera omfattande og ikkje alltid lett å tolke. I Norsk Landbruksrådgiving Hordaland utviklar dei eit verkty for betra utnytting av verdifull informasjon, både til fôring og dyrking.

Les mer ›

Hvilken effekt har ensileringsmidler ?

Ved UMB på Ås gjennomførte de i 2009 en studie av ulike ensileringsmidler til rundballer.

Les mer ›

Hjelp for å finne riktig slåttetid

Til hjelp med valg av slåttedato har Bioforsk utvikla en nettbasert Grovfôrmodell, med aktiv testing og medvirkning fra lokale enheter i Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Informasjonsopplegg Sporefri Melk

TINE Rådgiving og Norsk Landbruksrådgiving utarbeidde i 2006 et informasjonsopplegg rundt problematikken sporer i melk, med manus og plansjeserier. Innholdet er (dessverre) fortsatt aktuelt.

Les mer ›

Sluttseminar "Mer og bedre grovfôr"

Dei siste åras store forskingsprosjekt på grovfôrsida, forkorta "Mer og bedre grovfôr", heldt sluttseminar 12. februar på Ås.

Les mer ›

Grovfôr til hest - hvilken grovfôrkvalitet trenger hesten?

Begrepet kvalitet på grovfôr omfatter et næringsmessig aspekt og et hygienisk. Vi ønsker ofte høy næringsverdi på grovfôret, men uten god hygienisk kvalitet er ikke grovfôret særlig anvendelig.

Les mer ›

Rundballer, hest og botulisme

Mange stiller spørsmål ved hvorvidt rundballesurfôr egner seg for bruk til hest. Det ser ut for særlig å være frykten for botulisme som ligger til grunn for denne tvilen.

Les mer ›

Grovfôr - en undervurdert hestekamerat

Høy er ikke høy! - En bevisst holdning til grovfôrkvalitet har avgjørende betydning for fôringsøkonomi og hestevelferd!

Les mer ›

Fôring av hest - et viktig kapittel!

Hesten var i tidligere tider et steppedyr som vandret rundt på konstant leting etter gode beiteområder. Gras, lyng og stråfôr var hestens naturlige føde.

Les mer ›

Energi til hest - mer vrient enn du tror?

Vanligvis er det de lettfordøyelige karbohydratene som skaper problemene.

Les mer ›

Tidspunkt for hausting, tal haustingar og driftsmåte på avlingsmengd og avlingskvalitet i eng

Ulike haustetidspunkt, slåttesystem og stubbhøgd og drift av langvarig eng. Drøfta av Lars Nesheim.

Les mer ›

Kvitkløver som beitevekst til mjølkekyr

I ei ny undersøking av mjølkeproduksjon på beite med høgt innslag av kvitkløver har Planteforsk og UMB funne at det er lite å vinne med omsyn til beiteopptak og mjølkeproduksjon med å tildele store beiteareal. I gjennomsnitt 15 kg TS, eller om lag 0,08-0,1dekar per ku per dag er tilstrekkeleg for ei vårkalvande besetning som får kraftfôr i tillegg til beite.

Les mer ›

Prising av grasrundballer

Kjøper du rundballer til stykkpris kan det lett vise seg at billigst likevel blir dyrest, fordi det er kvaliteten på det som er inni plasten som avgjør om du har gjort en god handel eller ei.

Les mer ›

Kvalitetsklasser for høy

Høy deles inn i kvalitetsklasser etter følgende skala:

Les mer ›

Sjekkliste for høykjøpere

Skal du kjøpe høy bør du forsikre deg om at høyet innehar den kvaliteten du er ute etter.

Les mer ›

Kraftfôr til hjort ?

Fôring av hjort i oppdrett har mange fellestrekk med fôring av sau og kjøttfe.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side

Fra andre

Tid for å sjekke gjødslingplanen 21.02.2017

En god gjødslingsplan er grunnleggende for å få et godt avlingsresultat. I tillegg er gjødselplan et myndighetskrav.

Surfôranalysen – et viktig redskap i gjødselplanleggingen 22.11.2016

I framtidens melk- og kjøttproduksjon er det viktigere enn noen gang å kombinere en effektiv produksjon med en forbedret dyrehelse og fruktbarhet. Nøkkelen for å lykkes er kunnskap.

Fôrkvalitet og gjødsling 17.10.2016

Kjemiske analyser av fôret kan gi oss verdfull informasjon om næringsverdien i fôret, men det kan også brukes til å evaluere hvordan plantenes næringstilgang har vært.

Fôrkvalitet og gjødsling 17.10.2016

Kjemiske analyser av fôret kan gi oss verdfull informasjon om næringsverdien i fôret, men det kan også brukes til å evaluere hvordan plantenes næringstilgang har vært.

Grovfôrkvalitet til kjøtproduksjon 05.10.2016

Ved kjøtproduksjon med basis i ammeku og full framfôring er det fornuftig å ha grovfôr med ulik energikvalitet.

Haustbeite til lam 09.09.2016

Hausten er her og det er klart for sauesanking og slaktesesong.

Prognosehøsting 2016 25.07.2016

Førsteslåtten går mot slutten i fylka våre,-også for dei dei seine/ høgtliggjande skifta på fjellet. Også veke 29,- 18.7.,- er det berre tatt ut to prøver,- frå Botten på Golsfjellet, 950 m.o.h.

Beite til sau og storfe 2012-2015 06.07.2016

Dette har vore eit samarbeidsprosjekt mellom NLR Dalane og NLR Rogaland.

Beite til sau og storfe 2012-2015 06.07.2016

Dette har vore eit samarbeidsprosjekt mellom NLR Dalane og NLR Rogaland.

Kvalitetsutvikling i gras før 1. slått 2016 05.07.2016

Utvikling av Fem før første slått i 2016 synte same tendens som tidlegare år, der vi har sett at timoteidominert eng hausta ved 500 døgngrader har hatt om lag 0,95 Fem/kg Ts.