Lokale

Beite til ammeku

25.04.2017

Beite i ulike former er en viktig ressurs i kjøttproduksjon med storfe.

Les mer ›

Gode driftsvegar avgjerande for god beitedrift

25.04.2017

Ei av utfordringane knytt til beitedrift med mjølkande kyr er at dyra skal ut på beiteareala helst to eller fleire gonger i døgnet.

Les mer ›

Rugbeite øker

25.04.2017 (Oppdatert: 27.04.2017)

Beite på vårsådd høstrug har gitt gode avlinger og mjølkeproduksjon, både i økologisk og konvensjonell drift.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling i haustbeite

02.06.2014 (Oppdatert: 03.02.2017)

Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid med Bioforsk har over to haustar gjennomført prøveuttak i beite som har vore gjenvekst etter andre- eller førsteslått.

Les mer ›

Ta vare på seterlandskapet

19.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Århundrer med setring har formet landskapet der skog og fjell møtes. Beiting og slått har gitt større artsmangfold og variasjon av naturtyper. Men 50 000 aktive setrer har blitt til 1200.

Les mer ›

Kvitkløver som beitevekst til mjølkekyr

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I ei ny undersøking av mjølkeproduksjon på beite med høgt innslag av kvitkløver har Planteforsk og UMB funne at det er lite å vinne med omsyn til beiteopptak og mjølkeproduksjon med å tildele store beiteareal. I gjennomsnitt 15 kg TS, eller om lag 0,08-0,1dekar per ku per dag er tilstrekkeleg for ei vårkalvande besetning som får kraftfôr i tillegg til beite.

Les mer ›

Kvalitet av biff fra beite

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Nortura gjennomførte sammen med Bioforsk et prosjekt med hensikten å undersøke om diekalvproduksjon på utmark kan gi et kjøtt med andre ("nisje") egenskaper enn kjøtt produsert på innmarksbeite.

Les mer ›

Sluttrapport fra undersøkelser av utmarksbeiter i Aust-Agder

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Utmarka har vært viktig for jordbruk og bosetting i århundrer. Utmarksressursene blir i stor grad også utnytta i dag.

Les mer ›

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet - virker det ?

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Bevaring av spesielt verdifulle områder slik som de få intakte artsrike engene som fortsatt finnes er svært viktig, fordi det er vanskelig å få tilbake den totale artssammensetningen dersom driften er forandret eller områdene har begynt å gro igjen.

Les mer ›

Beiting i det multifunksjonelle landbruket

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er færre beitande husdyr i utmarka no enn tidlegare og det er ei av årsakene til den kraftige attgroinga mange stader.

Les mer ›

Hvordan beiter dyrene ?

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ulike dyreslag har forskjellige krav til beitefôret og de utnytter ulike typer vegetasjon på forskjellig måte.

Les mer ›

Handbok i mjølkeproduksjon med skiftebeiting

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Planteforsk har laget en håndbok for råd og veiledning innen mjølkeproduksjon med skiftebeiting. Utgitt i 2003.

Les mer ›

Beite og grovfôr - sjølve grunnlaget for saueproduksjonen

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Tilgang på nok innmarksbeite av god kvalitet om våren er ofte ein flaskehals på sauebruka. Også om hausten er det behov for gode innmarksbeite.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.