Ta vare på seterlandskapet

Århundrer med setring har formet landskapet der skog og fjell møtes. Beiting og slått har gitt større artsmangfold og variasjon av naturtyper. Men 50 000 aktive setrer har blitt til 1200.

Les mer ›

Kvitkløver som beitevekst til mjølkekyr

I ei ny undersøking av mjølkeproduksjon på beite med høgt innslag av kvitkløver har Planteforsk og UMB funne at det er lite å vinne med omsyn til beiteopptak og mjølkeproduksjon med å tildele store beiteareal. I gjennomsnitt 15 kg TS, eller om lag 0,08-0,1dekar per ku per dag er tilstrekkeleg for ei vårkalvande besetning som får kraftfôr i tillegg til beite.

Les mer ›

Gjødsling til overflatedyrka beiter

Har noen gjort forsøk med ulike gjødselslag og gjødselmengder på overflaterydda arealer, sæterkveer, bratte arealer som er lagt ut til beiter osv. ?

Les mer ›

Innmarksbeite tema i Kursuka

Tema for "grovfôrkurset" mandag til tirsdag i Kursuka 2009 var Innmarksbeite til kjøttproduksjon, med kompetanseheving foran neste års kurs for produsenter. Her er presentasjonene i pdf-format.

Les mer ›

Gjerdeseminar i Kursveka

Under Kursveka 2009 vart det halde gjerdeseminar i regi av Fagutval for kulturlandskap og miljø og leia av Øyvind Vatshelle, NLR Hordaland.

Les mer ›

Kvalitet av biff fra beite

Nortura gjennomførte sammen med Bioforsk et prosjekt med hensikten å undersøke om diekalvproduksjon på utmark kan gi et kjøtt med andre ("nisje") egenskaper enn kjøtt produsert på innmarksbeite.

Les mer ›

Beitekurs for saue- og storfekjøtprodusentar

Saman med Nortura har Norsk Landbruksrådgiving utarbeidd kurs om innmarksbeite til sau og storfe, og vi legg og opp til samarbeid hjå lokale einingar om å arrangera kursa.

Les mer ›

Nytt beite frå gammal kulturmark

Rapport frå Solund-prosjektet 1999-2009, der SMIL-midler er brukt til tiltak for å vinne att gode beiter frå til dels attgrodd mark hjå 3 bønder. Prosjektleiar og forfattar:

Les mer ›

Temahefte Innmarksbeite til storfe

Nortura og Norsk Landbruksrådgiving har saman utarbeidd temahefte.

Les mer ›

Temahefte Innmarksbeite til sau

Nortura og Norsk Landbruksrådgiving har saman utarbeidd temahefte.

Les mer ›

Haustbeite til lam – nokre tips i siste liten

Riktig disponering av haustbeite sikrar god tilvekst og betra økonomisk resultat. Her er nokre tips til tiltak på tampen av sesongen.

Les mer ›

Sluttrapport fra undersøkelser av utmarksbeiter i Aust-Agder

Utmarka har vært viktig for jordbruk og bosetting i århundrer. Utmarksressursene blir i stor grad også utnytta i dag.

Les mer ›

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet - virker det ?

Bevaring av spesielt verdifulle områder slik som de få intakte artsrike engene som fortsatt finnes er svært viktig, fordi det er vanskelig å få tilbake den totale artssammensetningen dersom driften er forandret eller områdene har begynt å gro igjen.

Les mer ›

Beiting i det multifunksjonelle landbruket

Det er færre beitande husdyr i utmarka no enn tidlegare og det er ei av årsakene til den kraftige attgroinga mange stader.

Les mer ›

Hvordan beiter dyrene ?

Ulike dyreslag har forskjellige krav til beitefôret og de utnytter ulike typer vegetasjon på forskjellig måte.

Les mer ›

Handbok i mjølkeproduksjon med skiftebeiting

Planteforsk har laget en håndbok for råd og veiledning innen mjølkeproduksjon med skiftebeiting. Utgitt i 2003.

Les mer ›

Beite og grovfôr - sjølve grunnlaget for saueproduksjonen

Tilgang på nok innmarksbeite av god kvalitet om våren er ofte ein flaskehals på sauebruka. Også om hausten er det behov for gode innmarksbeite.

Les mer ›

Fra andre

Tid for å sjekke gjødslingplanen 21.02.2017

En god gjødslingsplan er grunnleggende for å få et godt avlingsresultat. I tillegg er gjødselplan et myndighetskrav.

Lønnsomhet i kje på beite 21.12.2016

Går det an å finne lønnsomhet i å fore opp kje før slakting som man gjør med lam?

Rapport forsøk med høstrug-raigras til høstbeite-vårbeite 19.12.2016

Gras er det vanligste beitet til både storfè og sau. Men veksten til gras er voldsom på vår- forsommer, men sterkt avtagende utover høsten.

Sambeiting - en mulighet for bedre utnytting av beiteareal 15.12.2016

Er det en økonomisk fordel at saue- og storfeprodusenter samarbeider om et beite?

Sikori som høstbeite til lam 15.12.2016

Det har i det siste vært snakk om sikori som høstbeite til lam, og det har også kommet noen spørsmål om det fra våre medlemmer.

Haustbeite til lam 09.09.2016

Hausten er her og det er klart for sauesanking og slaktesesong.

Beite til sau og storfe 2012-2015 06.07.2016

Dette har vore eit samarbeidsprosjekt mellom NLR Dalane og NLR Rogaland.

Beite til sau og storfe 2012-2015 06.07.2016

Dette har vore eit samarbeidsprosjekt mellom NLR Dalane og NLR Rogaland.

Puss beitene nå 30.06.2016

Selv om beitene har stått stille en periode nå, og kyr og kviger har forsynt seg av det «gode», ser det ut som om ugraset, som vanlig, klarer seg bra.

Skiftebeiting 16.06.2016

Med jamnleg avpussing, tilstrekkeleg med skifte og om lag 15 cm beitehøgde på graset er skiftebeiting ein intensiv beitemetode som gir høgt beiteopptak.