Kvitkløver som beitevekst til mjølkekyr

I ei ny undersøking av mjølkeproduksjon på beite med høgt innslag av kvitkløver har Planteforsk og UMB funne at det er lite å vinne med omsyn til beiteopptak og mjølkeproduksjon med å tildele store beiteareal. I gjennomsnitt 15 kg TS, eller om lag 0,08-0,1dekar per ku per dag er tilstrekkeleg for ei vårkalvande besetning som får kraftfôr i tillegg til beite.

Les mer ›

Kort om engvekster

Enkel innledning om og gruppering av engvekster.

Les mer ›

Dyrkingspotensiale for raisvingel i Norge

Raisvingel er kryssing mellom artar av raigras og svingel. Nye forsøk viser at fleire kandidatsortar frå norsk sortsutvikling kan vera både varige, gi høg avling og ha god fôrkvalitet.

Les mer ›

Veteranen Grindstad i duell med nykommaren Ragnar

Grindstad har vore den dominerande timoteisorten i Sør-Norge og delar av Sverige i mannsaldrar.

Les mer ›

Strandrøyr som energivekst i Norge ?

I våre naboland Finland og Sverige er det stor interesse for å dyrke strandrøyr på jordbruksjord til råstoff for pellets og brikettar. Er det også aktuelt hjå oss?

Les mer ›

Arter og sorter til eng og beite

I dei seinare åra er det vorte større interesse for beiting med storfe på innmark.

Les mer ›

Raisvingel

Raisvingel, ein kombinasjon av raigras og svingel, er mest aktuell i eit intensivt driftsopplegg med tre slåttar og tidleg slått for å oppnå høg fôrkvalitet og maksimalt grovfôropptak.

Les mer ›

Verdien av kvitkløver i fôring av drøvtyggere

Innblanding av Norstar Kvitkløver i såfrøblanding for engdyrking i et tradisjonelt 2 slåttsystem ved Planteforsk Vågønes Forskingsstasjon har gjennom 4 engår vist en gjennomsnittlig avlingsreduksjon per vekstsesong på 23 % tørrstoff per daa, i forhold til graseng uten innslag av kløver.

Les mer ›

Vassløyselege karbohydrat i raigras

Sommaren 2001 kom det i gang eit EU-prosjekt med føremål å undersøkje verknader av å nytte sortar av raigras med høgt innhald av sukker i fôrproduksjonen.

Les mer ›

Rettleingsprøving i italiensk raigras og raisvingel

Det er stor interesse for satsing på grasartar som toler intensiv drift og gir høg kvalitet. Krysningar av raigras og svingel har gitt oss ein ny grasart til fôr, raisvingel.

Les mer ›

Avling og bestand av frøblandingar med kløver

Etter verdiprøving og godkjenning i 1989, var det interesse for å prøve dei nye kløversortane ‘Kolpo’ og ‘Nordi’ i større omfang.

Les mer ›

Fra andre

Vekststart og døgngrader 2016 26.05.2016

Til tross for at påska bød på drivende vær, har kjølig vær i slutten av april bidratt til sen vekststart i år i forhold til tidligere år.

Vekststart og døgngrader 2016 26.05.2016

Til tross for at påska bød på drivende vær, har kjølig vær i slutten av april bidratt til sen vekststart i år i forhold til tidligere år.

Val av grasartar og grasblandingar 30.03.2016

Tal slåttar og bruk av grasarealet til slått eller beite virkar inn på val av grasartar og blandingar.

Val av grasartar og grasblandingar 30.03.2016

Tal slåttar og bruk av grasarealet til slått eller beite virkar inn på val av grasartar og blandingar.

Prøving av engfrøblandinger 22.12.2015

Blandinger med mye timotei gir årvisst beste avling og kvalitet.

Haustsåing av grasfrø 21.12.2015

Uvanleg mykje gjetartaske i enga i vår er eit sikkert teikn på køyreskader og hol i plantedekket etter sommaren/ hausten 2014.

Luserne - engvekst med potensial 01.12.2015

Luserne er ein plante med stort potensial for å fiksere nitrogen og for avling. Kalktilstanden og næringsinnhaldet i jorda må vera god.

Ensileringsmiddel eller ikkje 21.07.2015

Rundballar - Ensileringsmiddel eller ikkje er eit sentralt spørsmål som vi truleg aldri vert ferdige med.

Ensileringsmiddel eller ikkje 21.07.2015

Rundballar - Ensileringsmiddel eller ikkje er eit sentralt spørsmål som vi truleg aldri vert ferdige med.

Det enkle er ofte det beste 21.07.2015

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen.