Fem nye grassorter anbefales godkjent

Etter verdiprøvinga 2010 var i alt 12 sorter ferdig testa, og 5 er anbefalt godkjent:

Les mer ›

Kvitkløver som beitevekst til mjølkekyr

I ei ny undersøking av mjølkeproduksjon på beite med høgt innslag av kvitkløver har Planteforsk og UMB funne at det er lite å vinne med omsyn til beiteopptak og mjølkeproduksjon med å tildele store beiteareal. I gjennomsnitt 15 kg TS, eller om lag 0,08-0,1dekar per ku per dag er tilstrekkeleg for ei vårkalvande besetning som får kraftfôr i tillegg til beite.

Les mer ›

Kort om engvekster

Enkel innledning om og gruppering av engvekster.

Les mer ›

Dyrkingspotensiale for raisvingel i Norge

Raisvingel er kryssing mellom artar av raigras og svingel. Nye forsøk viser at fleire kandidatsortar frå norsk sortsutvikling kan vera både varige, gi høg avling og ha god fôrkvalitet.

Les mer ›

Grasnøkkel

Med tillatelse fra Felleskjøpet Agri har vi lagt ut Grasnøkkelen fra siste plantevern-katalog.

Les mer ›

Fôrmais i Stjørdal 2007 - tilfredsstillande avling med plastdekke

Det kjem stadig nye sortar av fôrmais, og det er ei viss interesse for nye vekstar i ei tid med klimaendringar. Vi sådde difor tre sortar av fôrmais i Stjørdal den 21. mai i 2007.

Les mer ›

Veteranen Grindstad i duell med nykommaren Ragnar

Grindstad har vore den dominerande timoteisorten i Sør-Norge og delar av Sverige i mannsaldrar.

Les mer ›

Strandrøyr som energivekst i Norge ?

I våre naboland Finland og Sverige er det stor interesse for å dyrke strandrøyr på jordbruksjord til råstoff for pellets og brikettar. Er det også aktuelt hjå oss?

Les mer ›

Italiensk raigras som kvalitetsfôr til sau

Stråfattig italiensk raigras sådd i blanding med korn kan gi velgjæra vinterfôr med høg næringsverdi dersom det vert hausta til rett tid under gunstige haustingsforhold.

Les mer ›

Arter og sorter til eng og beite

I dei seinare åra er det vorte større interesse for beiting med storfe på innmark.

Les mer ›

Potensial for dyrking av fôrmais i Noreg

Forsøk viser at dyrking av fôrmais i Trøndelag og på Jæren er eit risikoforetak med dagens sortsmateriale.

Les mer ›

Maissurfôr kan være både utmerket og dårlig

Interessen for dyrking av mais til fôr er økende her i landet. Noen få gårdbrukere har holdt på i mange år med godt resultat, men det er de to, tre siste årene dyrkingen har skutt fart.

Les mer ›

Raisvingel

Raisvingel, ein kombinasjon av raigras og svingel, er mest aktuell i eit intensivt driftsopplegg med tre slåttar og tidleg slått for å oppnå høg fôrkvalitet og maksimalt grovfôropptak.

Les mer ›

Verdien av kvitkløver i fôring av drøvtyggere

Innblanding av Norstar Kvitkløver i såfrøblanding for engdyrking i et tradisjonelt 2 slåttsystem ved Planteforsk Vågønes Forskingsstasjon har gjennom 4 engår vist en gjennomsnittlig avlingsreduksjon per vekstsesong på 23 % tørrstoff per daa, i forhold til graseng uten innslag av kløver.

Les mer ›

Vassløyselege karbohydrat i raigras

Sommaren 2001 kom det i gang eit EU-prosjekt med føremål å undersøkje verknader av å nytte sortar av raigras med høgt innhald av sukker i fôrproduksjonen.

Les mer ›

Rettleingsprøving i italiensk raigras og raisvingel

Det er stor interesse for satsing på grasartar som toler intensiv drift og gir høg kvalitet. Krysningar av raigras og svingel har gitt oss ein ny grasart til fôr, raisvingel.

Les mer ›

Avling og bestand av frøblandingar med kløver

Etter verdiprøving og godkjenning i 1989, var det interesse for å prøve dei nye kløversortane ‘Kolpo’ og ‘Nordi’ i større omfang.

Les mer ›

Lupin, vikke, ert og bønne som grønfôr - produksjonspotensiale og kvalitet

Det vil for mange mjølkeprodusentar vere eit mål å dyrke meir av fôrproteinet til dyra på eigen gard.

Les mer ›

Fra andre

Kvalitet og avlingspotensiale til hundegras – kan dette måle seg med flerårig raigras? 21.12.2016

Landbruk Nord har vært med i en landsdekkende forsøksserie som går ut på å finne ut om kvaliteten og avlingspotensialet til hundegras kan måle seg med flerårig raigras.

Rapport forsøk med høstrug-raigras til høstbeite-vårbeite 19.12.2016

Gras er det vanligste beitet til både storfè og sau. Men veksten til gras er voldsom på vår- forsommer, men sterkt avtagende utover høsten.

Sikori som høstbeite til lam 15.12.2016

Det har i det siste vært snakk om sikori som høstbeite til lam, og det har også kommet noen spørsmål om det fra våre medlemmer.

Beite til sau og storfe 03.06.2016

Prosjektrapport 2012-2015

Beite til sau og storfe 03.06.2016

Prosjektrapport 2012-2015

Vekststart og døgngrader 2016 26.05.2016

Til tross for at påska bød på drivende vær, har kjølig vær i slutten av april bidratt til sen vekststart i år i forhold til tidligere år.

Vekststart og døgngrader 2016 26.05.2016

Til tross for at påska bød på drivende vær, har kjølig vær i slutten av april bidratt til sen vekststart i år i forhold til tidligere år.

God graskvalitet med fire slåttar av raigras 20.05.2016

«Begynnande skyting» er eit betre begrep for timotei enn for raigras. For raigras kan teljing av leddknutar vera eit betre mål.

God graskvalitet med fire slåttar av raigras 20.05.2016

«Begynnande skyting» er eit betre begrep for timotei enn for raigras. For raigras kan teljing av leddknutar vera eit betre mål.

Planmessig vedlikeholdssåing med våtsåingsmetode 20.04.2016

I dette prosjektet er det lagt ut 9 ulike forsøk fordelt over hele landet (Sogn- og Fjordane, Hordaland, Haugaland, Rogaland, Dalane, Sør-Trøndelag, Lofoten og Helgeland).