Presentasjonar frå rådgivarsamling på Bioforsk Fureneset 2014

Jordpakking, bruk av husdyrgjødsel, attleggsmåtar, grovfôrkostnader og samspel mellom grovfôrmengd, grovfôrkvalitet og avdråttsnivå i mjølkeproduksjonen, var tema på rådgivarsamlinga i september 2014.

Les mer ›

Bedre spredeteknikk for husdyrgjødsel

Nye spredeteknikker for blaut husdyrgjødsel er gjennomgått i SLF-finansiert prosjekt innafor Nasjonalt program for klimatiltak i jordbruket. Fagrapporten er nå tilgjengelig !

Les mer ›

Ny versjon av Grovfôrmodellen

Ny versjon av Grovfôrmodellen med fleire klimastasjonar, høve til å bruke klimanormalar og innlegging av vatning er klar for 2011-sesongen.

Les mer ›

Grovfôr i Bioforsk-konferansen 2011

Her finner du ei samling med de fleste innlegg fra grovfôr-øktene under Bioforsk-konferansen 9.-10. februar. Med artikkel i fortrykk og presentasjon, alt i pdf-format.

Les mer ›

Kjøttfeprodusent til topps i Grovfôrkampen

Siljan: Odd Stensrød gikk til topps i Grovfôrkampen takket være bevisste valg, og god oppfølging fra Nortura og Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Hvordan går overvintringa ?

I landets varmeste strøk er bøndene allerede i ferd med å sjekke overlevelsen av raigras, mens andre fortsatt har uker med snø før det er gras å se.

Les mer ›

Pilotordning for miljøvennlig husdyrgjødselspredning er evaluert

I jordbruksoppgjøret 2007 ble det bestemt å etablere en pilotordning med tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.

Les mer ›

Ensilering med natriumformiat fortsatt akseptert i økologisk produksjon

Mattilsynet har beslutta å fortsatt akseptere bruk av ensileringsmidler som inneholder natriumformiat, og som tidligere stod på Debios positivliste.

Les mer ›

Seminar om flerårige ugras

Bioforsk Plantehelse arrangerte seminar om tiltak mot flerårige ugras i økologisk og integrert produksjon i Sarpsborg 8.2.2011. Her finner du alle presentasjoner fra seminaret.

Les mer ›

Fem nye grassorter anbefales godkjent

Etter verdiprøvinga 2010 var i alt 12 sorter ferdig testa, og 5 er anbefalt godkjent:

Les mer ›

Påvirkning av fettkvaliteten hos kjøttfe

Nyere forskning har vist at det er mulig å påvirke fettet i drøvtyggerkroppen på måter som er viktige for smak og for mulige helsemessige effekter av å ete kjøttet.

Les mer ›

Gjødselpriser januar-april 2011

Før nyttår ble Felleskjøpet Agri og Yara enige om gjødselpriser for årets tre første måneder. I gjennomsnitt for Fullgjødsel®-typene økte prisene fra desember til januar med snaut 10 %.

Les mer ›

Sortsforsøk med hundegras

Eget forsøk med hundegras i høgereliggende strøk i Gudbrandsdalen.

Les mer ›

Husdyrgjødsel og jordarbeiding - verknad på utslepp av klimagassar

Med Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge, som prosjektleiar, er det laga ei utgreiing for SLF med føremål å lage ei samanstilling av forsøksresultat, erfaringar og klimaeffektar for tiltak innanfor bruk av husdyrgjødsel og jordarbeiding til eng og åker. Det er lagt vekt på tiltak som er lite granska i Norge, og som påverkar klimagassane lystgass og metan. Utgreiinga omtalar tiltak som kan redusere klimagassutsleppa frå landbruket i vesentleg grad.

Les mer ›

Husdyrgjødsel med ulike mineralgjødseltillegg til eng

Intern forsøksserie i Norsk Landbruksrådgiving, på initiativ fra Nordland og Troms, Haugaland/Rogaland og Gudbrandsdalen.

Les mer ›

Sibirbjønnkjeks på frammarsj ?

Har du sett, eller fått tilbakemelding på, at skjermplanta sibirbjønnkjeks er på frammarsj i eng, beiter og veikanter der du er rådgiver ?

Les mer ›

Ensileringsmidler til økologisk bruk som i 2009

Mattilsynet vil be Debio om å fortsette med den forvaltningspraksis de hadde i 2009 og tidligere også for 2010.

Les mer ›

Våtsåing av eng- og åkervekstar

Firmaet Agromiljø AS har utvikla ein metode for å blande frø og husdyrgjødsel i samband med spreiing av gjødsla med stripespreiar eller nedfellar. Metoden vert kalla våtsåing.

Les mer ›

Rådgiving med basis i surfôrprøver

Når en sender inn en surfôrprøve til analyse, er det mest vanlig å be om å få den analysert for næringsinnhold, og bruke resultatet i fôrplanlegging.

Les mer ›

Tilsetning til husdyrgjødsel

Bruk av tilsetningsstoffer til husdyrgjødsel har blitt en gjenganger, ikke minst pga. til dels aggressive selgere av ymse preparater. Vi har her samla noen artikler/rapporter om temaet.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side

Fra andre

Avdekket stort potensial for grassurfôr i Finland 22.02.2017

Et prosjekt i Finland konkluderer med at alle bønder bør legge en plan for økte grasavlinger.

Tid for å sjekke gjødslingplanen 21.02.2017

En god gjødslingsplan er grunnleggende for å få et godt avlingsresultat. I tillegg er gjødselplan et myndighetskrav.

AAT - Hva er det? 20.02.2017

Hvordan kan vi øke den egenproduserte proteinandelen i graset?

NLR Surfôrtolken 15.02.2017

NLR Hordaland lagde for 6 år siden et rådgivingsverktøy som ble kalt NLR Surfôrtolken.

Vurder sjansene for vinterskade i år 10.02.2017

Så langt har vi hatt en vinter med lite snø og ustabile temperaturer som har ført til mye is,-selv i hellende terreng. Vi har fått spørsmål om hvordan dette påvirker overvintringa av enga.

Mange fordeler med mais 10.02.2017

Dyrking av fôrmais til mjølkeku får økende oppmerksomhet, men det krever spesialmaskiner som gir større maskinkostnader.

Bruk husdyrgjødsla miljøvennlig 09.02.2017

Oddbjørn Kval-Engstad fra NLR Innlandet og fagsjef i prosjektet Grovfor 2020, holdt et godt innlegg om bondens Gull, nemlig husdyrgjødsla.

Raigrasdyrking på Felde 09.02.2017

I Sogn og Fjordane driv NLR Vest eit prosjekt kalla «Fornying av eng, større avlingar og betre kvalitet». Som ein del av dette har vi drive avlings- og kvalitetsregistrering i raigras på 4 stader.

Fem trinn til fruktbar jord 31.01.2017

La fotosyntesen gi næring til både store avlinger og god jordstruktur med økt jordfruktbarhet.

Marthe og Marens vinneroppskrift 19.01.2017

Ønsker du å få innsikt i Marthe og Marens vinneroppskrift? Her har du den!