NLR lanserer nå en komplett rådgivingspakke NLR Fôrdyrkingsplan hvor vi tar utgangspunkt i mengde grovfôr og hvilke kvaliteter som trengs for at du skal nå dine produksjonsmål i egen besetning. Vi går igjennom arealene du har til rådighet og setter opp en plan for disponering av arealene. Hvilke avlingsmengder du trenger eller kan forvente på skiftene, slåttetidspunkt og hvilken kvalitet som bør/skal oppnås på ulike skifter og slåttetider gjennom sesongen.

Ønsker du å optimalisere grovfôrproduksjonen din slik at du oppnår produksjonsmålene i besetningen din, da er NLR Fôrdyrkingsplan ett første skritt på veien. NLR Fôrdyrkingsplan er todelt:

NLR Fôrdyrkingsplan Basis:

Gjennomgang av produksjonsmål ute på jordet og i besetningen din. Rapport for disponering av arealene, der ønsket avling og kvalitet i hver slått er kobla til dine skifter. Det vil også bli gjennomgang av fornyingsbehov av eng, gjødsling og kløverandel, plantevern, høstestrategi på de ulike skiftene (eksempelvis tidlig høsting og flest slåtter på de mest rasjonelle skiftene), bruk av ensileringsmidler, rett dosering m.m.

Med dette har du en plan for slåttearbeidet, som også kan endres underveis, om for eksempel værforhold gjør det umulig å oppnå målsettinga i første slått.

NLR Fôrdyrkingsplan Oppfølging:

Et fleksibelt trinn to, der du kan benytte hele bredden av vårt rådgivningstilbud.

  • For å kontrollere at det er mulig å oppfylle årets plan, og ikke minst vurdere tiltak der du allerede under planlegginga finner at du må øke avling eller endre dyrkingspraksis, kan det være behov for tettere oppfølging fra rådgiver.
  • Det starter gjerne med teigvandring på våren, med vurdering av plantedekke og behov for reparasjon, drenering, kalking med mer, fortsetter med ny vandring før slåtten for å fastslå høstetidspunkt og avsluttes med evaluering av sesongen og oppnådd kvalitet og mengde.
  • Du kan fritt legge til og trekke fra rådgivingstiltak etter behov. Sammen med din rådgiver setter du opp en plan for oppfølging med vandringer, prøveuttak med mer, med tydelig ansvar for kontakt og rapportering. Innhold og omfang tilpasses dine behov, og vil derfor variere mye.
  • Ofte må vi tenke langsiktig ved at tiltak og effekter går over flere år, slik at dyrkingsplan og avtale om oppfølging vurderes og revideres flere ganger.


Vi kan utarbeide NLR Fôrdyrkingsplan for alle grovfôrbaserte husdyrproduksjoner, med utgangspunkt i din bestilling.

Trenger du først og fremst å øke grovfôravlinga, kan vi gå mer direkte inn i kartlegging og oppfølging på dine skifter, med tilpasset form for rådgivingsavtale.