Grovfôr er billigere enn kraftfôr

04.12.2018 (Oppdatert: 04.12.2018) Morten Berntsen

Grovfôret koster i gjennomsnitt kr 2,70 per fôrenhet og er dermed billigere enn kraftfôr, viser en omfattende kartlegging av kostnadene hos norske husdyrbønder gjennom prosjektet Grovfôr 2020.

82 prosent av arealet høstes i rundballer. Høstekostnaden er beregnet til kr 280,- per rundball. Foto: Morten Berntsen

Saken er førstegang publisert i Grønt i fokus nr. 4 - 2018

 

Rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Tine har kartlagt både dyrkings- og høstekostnader i grovfôrproduksjonen hos norske husdyrbønder. Den systematiske datainnsamlinga bærer nå frukter, og man kan høste nyttig informasjon om norsk grovfôrproduksjon. 

– Fôrenhetskonsentrasjonen er i snitt 0,87 fôrenheter per kilo tørrstoff med en gjennomsnittlig tørr-
stoffprosent på 29,2, forteller Anders Rognlien, agronom i Yara.

Gjennomsnittsprisen på kr. 2,70 per fôrenhet er ekslusiv jordleie og tilskudd. Disse faktorene varierer sterkt mellom gårdsbruk og landsdeler, og er derfor holdt utenfor. 

Sammen med Petter Klette, rådgiver i Tine, presenterte han hovedtrekkene i funnene i prosjektet på Agroteknikk 2018 i november. 

Petter Klette (t.v.), rådgiver i Tine, og Anders Rognlien, agronom i Yara, presenterer funn fra prosjektet Grovfôr 2020 på Agroteknikk 2018. Foto: Morten Berntsen

– Avlingsnivået er den viktigste enkeltfaktoren som forklarer lav pris på grovfôret. 

 

STOR AVLINGSVARIASJON

– Avlingsnivået er den viktigste enkeltfaktoren som forklarer lav pris på grovfôret. Bonden som klarer å høste store avlinger av god kvalitet, har også en lav grovfôrkostnad. Alle de som høster over 700 FEm per dekar lå på en grovfôrkostnad under kr 2,50 per fôrenhet, forklarer Rognlien. 

Den gjennomsnittlige avlinga for deltakerne i prosjektet, er 550 fôrenheter per dekar, men variasjonen er stor. 

– Vi har sett at noen klarer å høste over dobbelt så store avlinger, sier Rognlien og viser til avlingskampen i grovfôr, hvor flere har høstet avlinger i denne størrelsesordenen. 

– Dessverre viser det seg at svært få kjenner eget avlingsnivå, supplerer han.  

 

POTENSIAL I HUSDYRGJØDSEL

Husdyrgjødsel utgjør en viktig ressurs for mange grovfôrprodusenter. Samtidig er det her mange har et stort potensial i å spare kostnader. 

– Mange hadde vært tjent med et mer rasjonelt opplegg for håndtering og spredning av husdyrgjødsel. Slangespredning kommer svært gunstig ut økonomisk sett, og i tillegg er det agronomisk gunstig med tanke på jordpakking, sier Petter Klette. 

Han oppfordrer flere til å tenke på metoder for effektiv husdyrgjødselspredning, og at slangesprederanlegg kan være aktuelt å eie sammen med flere. 

 

GJENNOMSNITTSRUNDBALLEN

82 prosent av arealet høstes i rundballer, og høstekostnaden per rundball ligger på 280 kroner. Pressing utgjør den største posten, med 35 %. Dernest utgjør slåing av graset og nett- og plastkostnaden henholdsvis 14 og 13 prosent. 

– Det har betydning for kostnaden hvor mange fôrenheter man klarer å presse inn i hver rundball. Hardt pressa rundballer har lavere kostnad, forklarer Klette. 

I tillegg peker Klette på tilstrekkelig slåtte- og høstekapasitet som en viktig faktor for å lykkes i grovfôrproduksjonen. 

– For å bevare maksimal fôrkvalitet, er det avgjørende at man klarer å høste fôret effektivt, supplerer han. 

Funnene så langt i prosjektet Grovfôr 2020 knuser myten om at kraftfôr er rimeligere enn grovfôr, og bør være en kilde til motivasjon for kommende sesong. 

– Alle deltakerne kan forbedre seg, men alle har også ting de lykkes med, avslutter Rognlien. 

 

Figur 1: Oversikt over høstekostnadsfordelingen ved produksjon av rundballer. Kilde: Grovfôr 2020, Petter Klette. 

Grovfôr 2020

Treårig samarbeidsprosjekt med femten organisasjoner og firmaer. 

 

Målet er 20 prosent høgere andel grovfôr per kilo produsert mjølk og kjøtt. 

 

Prosjektet skal samle og formidle fagkunnskap blant annet gjennom artikler i fagpresse og nettsider. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.