Viktig endring i erstatningsordninga for avlingssvikt

26.10.2017 (Oppdatert: 27.10.2017) Ragnhild Borchsenius

Landbruksdirektoratet har registrert at det i år er høsta mye grovfôr med låg fôrverdi og lågt tørrstoffinnhold. Erstatninga skal derfor kunne bli utmålt ut fra tapte fôrenheter. Grovfôrets fôrverdi er avgjørende for mengde fôr som må til for å dekke dyras fôrbehov.

Landbruksdirektoratet har laget et tillegg til rundskriv 2016-29: «Standard fôrverdier jf. § 15 i det oppmålte lageret kan fravikes dersom foretaket kan legge frem dokumenterte fôranalyser som viser at det aktuelle fôrmiddelet har vesentlig lavere fôrverdier enn normene. Søkers dokumenterte fôrverdier kan benyttes i erstatningsberegningen når fôranalysen avviker mer enn 30 % fra fôrnormen i § 15 i sats- og beregningsforskriften. Det må foreligge 2 representative fôranalyser pr. 200 da pr. slått»

Denne avklaringa kom først siste uke, og søknadsfristen for å melde om avlingsskade er 31. oktober. Søker må i søknaden gi beskjed om at fôranalyser vil bli ettersendt, og da vil behandlinga av disse sakene ikke starte før dokumentasjonen er ettersendt.

 

Vilkår for erstatning

For å få erstatning må avlingssvikten være forårsaket av klima, det er derfor viktig å dokumentere årsakssammenheng mellom skade og klima. Søker skal vurdere om hele avlingssvikten skyldes klimaskade, eller om deler eller hele avlingssvikten skyldes andre forhold. Foretaket skal gi melding til kommunen om skade, eller mistanke om skade på et tidspunkt der klimaskade kan påvises, slik at kommunen kan foreta kontroll.

Søknaden skal inneholde ei god framstilling av skaden, og en god dokumentasjon på at skaden skyldes klimatiske forhold. Skade på grunn av sykdom, skadedyr eller ugras kommer utenom erstatningsordninga.

Hele eller deler av erstatninga kan bli redusert dersom foretaket ikke har drevet på en faglig, forsvarlig måte og det det er gjort det som en normalt kan forvente for å forebygge tap. Selv om avlingsskaden er klimabetinget, kan erstatninga bli redusert dersom arealet for eksempel er dårlig drenert, eller om det er mye ugras.

For å kunne søke om erstatning må søker i tillegg har rett til produksjonstilskudd på skadetidspunktet.

 

Erstatningsberegning

Erstatning blir bare gitt for produksjonssvikt ut over 30 prosent av gjennomsnittsproduksjonen/ forventet avling. Disse 30 prosent blir regnet som en egenrisiko.  I år har mange en sent slått grasavling på grunn av store nedbørsmengder. Vi vet at mengden gras øker med utsatt slåttetidspunkt, men at kvaliteten blir redusert med utsatt slåttetidspunkt. Landbruksdirektoratet har nå tatt høyde for dette ved å igjen innføre fôrverdi som beregningsgrunnlag når avlingstapet skal beregnes, og ikke bare mengde gras.

 

Mer informasjon

Kontakt landbruksforvaltninga i kommunen dersom du har spørsmål om ordninga.

Mer informasjon finner du hos LandbruksdirektoratetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.