Informasjon om biogjødsel

I Vestfold produseres biogjødsel ved biogassanlegget Den Magiske Fabrikken. Biogassanlegget gjenvinner matavfall og husdyrgjødsel til biogjødsel, biogass og CO2 fra organisk opphav (biogen-CO2).

Biogjødsel inneholder (gjennomsnittet fra Den Magiske Fabrikken i 2022):

NæringsstoffInnhold (kg/tonn)
Tot-Nitrogen
4,8
Ammoniumnitrogen, NH4+
2,88
Fosfor – P
0,5
Kalium – K
2,23
Tørrstoff, %
4,5

Ved bruk av biogjødsel er det, som ved all annen gjødsling, viktig å ikke overskride plantenes behov for næringsstoffer og tilpasse gjødselbruken etter de lokale jordforholdene.

Overforbruk av organisk gjødsel kan resultere i:

 • Tap av næringsstoffer til luft
 • Avrenning av næringsstoffer til bekker og elver
 • Opphoping av næringsstoffer i jorda – fører til større næringslekkasje
 • Endringer og innstramninger i regelverket – på sikt

Tørrstoffbegrensning

Mengdene som kan spres reguleres gjennom Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. For biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken er øvre grense 4 tonn tørrstoff per daa per 10 år. Dette tilsvarer 8 tonn biogjødsel/daa/år i 10 år ved 5 % TS.

Naeringsbehov
Næringsbehov

Nitrogen

Effekten av biogjødsel ut over 12 kg totalnitrogen (ca 2,5 t biogjødsel/daa) gir en redusert utnyttelse av uorganisk nitrogen, fosfor og kalium, og derav risiko for større tap i følge NIBIO. Dette skyldes blant annet spirehemming, uheldige omsettingsforhold i jorda, økt tap til luft og at store mengder gjødsel tetter porer i jorda og dermed dårlig infiltrasjonsevne.

Nitrogenbehov ut over 3 t biogjødsel til korn og 4-5 (3+2) tonn biogjødsel til gras bør dekkes med en mineralsk nitrogengjødsel i følge forsøk utført av NLR Viken.

Fosfor

Innholdet av fosfor i jorda i Vestfold er mange steder høyt. P-AL verdiene i ytre del av regionen ligger på 11-18 mg P/100 g jord. For områder med høye verdier er behovet for tilførsel av fosfor begrensa, og jordas innhold bør mange steder reduseres.

Høye fosfortall i jorda øker lekkasjen til bekker og elver. Optimalt innhold av fosfor i jord er P-AL 7-8. Fosfor er i tillegg en begrensa ressurs i verden, og bør ikke overforbrukes.

Anbefalinger

 • Benytt miljøvennlig spredning med nedlegging/nedfelling, og om mulig tilførselslanger
 • Nedmold gjødsla raskt for å redusere tap av nitrogen
  til luft
 • Unngå spredning ved sol og varmt vær
 • Spre i forkant av vekstsesong, evt i voksende grøde
 • Tilpass mengden til kultur og jordanalyser
  • 3-4 t biogjødsel til korn
  • 4-5 (3+2) t biogjødsel til gras

Vil du lese mer?

Tre logoer
Norsk Landbruksrådgiving, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Den magiske fabrikken