Kunstgjodsel spredning
⋅ Gjødsling

Strategier i eng og beite - slik gjødsler vi i 2023

Start gjødslingsplanlegginga di nå midtvinters. God planlegging lønner seg alltid. God bruk av «kjent» husdyrgjødsel, gjødsling for maks eller nok grovfôr av ønsket kvalitet og opprioritering av kalk er nøkkelfaktorer du som grovfôrprodusent bør tenke på i år. Vi anbefaler dessuten full gjødsling etter avlingspotensiale på våren.
NLR Østafjells
Vekstskifte i grovforproduksjonen
⋅ Vekstskifte

Vekstskifte i grovfôrproduksjonen - økt produktivitet

Med dårligere jordhelse, ugrasproblematikk, plantevernmidler som forbys, resistensproblematikk, dyrere mineralgjødsel, endra klima med mer ekstremvær samt større bevissthet rundt matkvalitet og helse er vekstskifte i grovfôrproduksjonen mer aktuelt enn noensinne.
NLR Østafjells
Foto Trond Bleka kalksjafor for Franzefoss
⋅ Kalking

Bli med på 2020-årenes kalkingsløft!

Kalk har hos mange vært altfor lite prioritert i mange år. Kalk er bl.a. viktig for god rotutvikling og slik god gjødselutnytting og vekst, noe som er særdeles viktig i disse tider. Og kalking gir god merverdi . I denne artikkelen finner du grunnleggende og praktiske råd om jordprøver, kalk og kalking.
NLR Østafjells
Jordprove Foto Karoline Lervag Solberg
⋅ pH

Variabel kalking innen skifte

Tettere og punktfestede jordprøver har blitt noe mer vanlig de siste årene, spesielt på kornjord. Det gir grunnlag for variert tildeling av både næring og kalk innad på skiftet. Men hvor tett slik jordprøvetaking bør være for å være pålitelig kan variere en god del - det har lokalt NLRØ- prosjekt vist oss.
NLR Østafjells
Langeland Gjodsling til hosthvete
Medlem
⋅ Grovfôr

Praktiske tips når gjødsla er dyr

Mineralgjødsel er den største enkeltkostnaden i engdyrkinga. For mange er denne utgiften mer enn fordoblet sammenliknet med 2021. Dette gjør at du må bruke næringsstoffene der de gir mest uttelling.
NLR Agder
IMG 4635
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Slik fôrer du søya før lamming

Når børen vokser, får vomma mindre plass. Samtidig øker energibehovet. Det setter krav til fôret.
NLR Innlandet
Husdyrgjodselspredning Svein Ivar
Medlem
⋅ Grovfôr

Skal du separere husdyrgjødsla?

Separering av husdyrgjødsla gir fordelar, men også ein del nye utfordringar. Om du vurderer å gjera det er transportavstand, lagervolumet ditt og spreiearealet viktige faktorar å ha in mente.
NLR Agder
Jorde med masse rundballer
⋅ Grovfôr

Silo eller rundball? Gevinsten med silo er i fôrsentralen

I kalkylar kjem ofte val av ulike silolinjer i grashandteringa godt ut. Går me nærare inn på tala i rekneskapen er svaret det motsette. For dei fleste har rundballen vore eit betre alternativ. Kvifor er det slik?
NLR Østafjells
Stransvingel i enga
⋅ Grovfôr

Gir strandsvingel mer melk og kjøtt?

Strandsvingel implementeres i flere såfrøblandinger grunnet dens evne til å takle et mer utfordrende klima i enga. Fôrings- og beiteforsøk gir bra resultater både i melk- og kjøttproduksjon, men ikke noe ekstra.
NLR Østafjells
Rundballer12
Medlem
⋅ Høsting

Plansilo eller rundball? Det vanskelige valget

Gårdsbruka med rundballer har i snitt lengre transportavstand, lavere avling og lavere dyrkingskostnader enn de med silo. Men er det andre faktorer som avgjør valg av høstelinje? Hør erfaringer fra bonde her.
NLR Østafjells
Gjenlegg med gronnfor
Medlem
⋅ Grovfôr

Dekkvekster i gjenlegg

Dekkvekst sås i hovedsak av to hovedgrunner: 1) For å øke avlingen i såingsåret. 2) For å holde ugraset bedre i sjakk.
NLR Agder
Slangesprederdemo Lista
Medlem
⋅ Grovfôr

Blautmøkkhandtering ved høy mineralgjødselpris

Mineralgjødselprisen har blitt noe redusert siden vi opplevde de skyhøye prisnivåene våren 2022. Med fremdeles høye priser på mineralgjødsel, er det ekstra viktig å disponere og utnytte husdyrgjødsla godt og kombinere optimalt med mineralgjødsel. Mye skjer fort – dette var status pr 6/2-2023.
NLR Agder
1 2 3 4 ... 54