Et av spørsmåla som ofte dukker opp nå om dagen er bruk av korn som fôr som enten er avvist på mølla eller fortsatt står utresket på åkeren. Stein Jørgensen har vært i kontakt med Veterinærinstituttet for å oppklare noen spørsmål om akkurat dette temaet. Han har spurt seksjonsleder ved kjemi og toksikologi på Veterinærinstituttet, Ida Skaar, om det er farlig å bruke avvist korn som dyrefôr, og om det skal tas ut prøver av dette.

Svar fra Veterinærinstituttet

"Det er mye svartsopp på kornet i år. Det kan være toksinproduserende sopp, f.eks. alternariaarter, så det dessverre er absolutt ikke noen god ide å presse og pakke denne råvaren før den er sjekket og soppen identifisert. Grenseverdiene er basert på hva slags sopp man finner. Analyser kan sendes til Veterinærinstituttet.

Alt av fôr og fôrråvarer kan være aktuelt å undersøke. I første rekke er det imidlertid grovfôr, korn og våtfôr som bør analyseres for sopp, med mindre det er spesifikk mistanke mot andre fôrtyper (f.eks. på grunn av fuktskade). Når det gjelder mykotoksinundersøkelser er dette særlig aktuelt for korn".

Uttak av analyse

Det er viktig å ta ut prøver som er mest mulig representativt for det som dyra skal spise. Og de bør vanligvis tas fra lagringsplassen, eller fra fôringsplassen.

Om man ønsker et gjennomsnittsbilde av fôrets hygieniske kvalitet, bør det lages en samleprøve fra flere ulike steder i fôret som så blandes godt i f.eks. i en ren og ubrukt plastsekk. Av denne større prøvemengden tas det så ut en prøve som sendes inn til laboratoriet. Den hygieniske kvaliteten kan imidlertid variere mye mellom ulike deler av partiet. Det kan derfor også være nyttig å analysere flere prøver dersom det er et stort parti eller flere ulike partier.

Prøvene må tas ut så aseptisk som mulig, og de bør sendes på raskest mulig måte til laboratoriet.

Sopp og sopptoksiner i fôr og fôrråvarer (vetinst.no)

De svarer også svartsopp er ofte ganske allergene, så det er viktig å beskytte seg med en skikkelig maske når man skal håndtere korn med mye svartsopp.

Samarbeid med Tine- rådgivere

Vi i NLR har også hatt noen runder med de lokale rådgiverne i TINE, og de fraråder bruke slik fôr på drektige dyr og smådyr. Skal en bruke dette fôret er det aller helst okser som kan få det i en miks med annet «rent» fôr.

Mye brytes ned i vomma

Forskning.no skriver at drøvtyggere som storfe, sau og geit er svært lite følsomme for DON og mange andre mykotoksiner. Giftstoffene brytes i stor grad ned i vomma av mikroorganismene der.

I tillegg har drøvtyggerne selv en effektiv omsetning av absorberte toksiner som har unnsluppet vom-mikrobene. Under naturlige forhold regnes det som meget vanskelig å påføre drøvtyggere effekter av DON. Det vil heller ikke være rester av mykotoksiner som DON av betydning i animalske produkter som melk og kjøtt. For drøvtyggerfôr har Mattilsynet anbefalt en grense for DON på 5000 mikrogram/kg.

Hvordan leve med giftsopp i korn (forskning.no)

Ta ut prøver

Vårt råd er uansett å få tatt en analyse av dette fôret før det brukes til drøvtyggere, bedre å være sikker enn å ta en sjans på grunn av lite fôr. Når risikoen er at dette kan inneholde toksinproduserende sopp, for eksempel alternaria-arter som i verste fall kan gi alvorlige sjukdommer på dyra, og drektige dyr kan kaste foster.