Lokale fagartikler

Ugraskamp i enga

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›

Ugras i attlegg, eng og beite

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ved fornying av eng er det svært viktig å ha ein god strategi for ugraskampen. Sprøyting i attlegget kan spara ein for sprøyting i engåra. Kva middel skal eg velje?

Les mer ›

Få sauene ut i sola og førebygg mjølkefeber!

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Me veit av erfaring at mange sauer får for lite sollys fram mot lamming og tilrår difor nokre timar i sola for å førebyggje mjølkefeber.

Les mer ›

Kalking eller gjødsling til svært sur gamaleng

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

"Er enga svært sur, kan du like gjerne kalka som å gjødsla enga!" Slike utsegn har nok mange gardbrukarar høyrt frå landbruksrådgjevarane sine, men kor sætande er ein slik påstand eigentleg?

Les mer ›

Fornying av beite. Korleis få fram att gammal kulturmark Rapport Solundprosjektet 1999-2009:

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Fornying av beite. Korleis få fram att gammal kulturmark. Bruk av SMIL-midlar til tiltak hos tre gardbrukarar i Solund. Rapport Solundprosjektet 1999-2009 Rapporten inneheld desse temane: 1.

Les mer ›

Valg av arter og sorter til eng og beite

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vi har lagt fjorårets vekstsesong bak oss. For de aller fleste ble 2009 et bra grovfôrår. Tiden nærmer seg for å begynne å planlegge dette års vekstsesong.

Les mer ›

Innmarksbeite til sau

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Her finn du eit PDF-dokument med plansjane frå "Innmarksbeite til sau", presentert under fagsamlinga for saueprodusentar på Skei 15. - 16. januar 2010.

Les mer ›

Kvitkløver som beitevekst til mjølkekyr

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I ei ny undersøking av mjølkeproduksjon på beite med høgt innslag av kvitkløver har Planteforsk og UMB funne at det er lite å vinne med omsyn til beiteopptak og mjølkeproduksjon med å tildele store beiteareal. I gjennomsnitt 15 kg TS, eller om lag 0,08-0,1dekar per ku per dag er tilstrekkeleg for ei vårkalvande besetning som får kraftfôr i tillegg til beite.

Les mer ›

Gjødsling til overflatedyrka beiter

13.01.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Har noen gjort forsøk med ulike gjødselslag og gjødselmengder på overflaterydda arealer, sæterkveer, bratte arealer som er lagt ut til beiter osv. ?

Les mer ›

Jerv i Leikanger

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Rovdyr eller sau i Sogn? Beitesesongen 2009 vart ei stor tragedie for mange saueeigarar i Leikanger i midtre Sogn.

Les mer ›

Handbok i beitebruk

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Prosjekt "Beitelandskap" i Hordaland i 2006 resulterte m.a. i eit hefte om beitebruk som kan lastast ned.

Les mer ›

Innmarksbeite tema i Kursuka

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Tema for "grovfôrkurset" mandag til tirsdag i Kursuka 2009 var Innmarksbeite til kjøttproduksjon, med kompetanseheving foran neste års kurs for produsenter. Her er presentasjonene i pdf-format.

Les mer ›

Tilskot i ny drakt

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det har vore mykje diskusjon før Fylkesmannen no har vedteke nye, meir målretta tilskotsordningar i Regionalt Miljøprogram (RMP) for Hordaland.

Les mer ›

Gjerdeseminar i Kursveka

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Under Kursveka 2009 vart det halde gjerdeseminar i regi av Fagutval for kulturlandskap og miljø og leia av Øyvind Vatshelle, NLR Hordaland.

Les mer ›

Beitet sin plass i kulturlandskapet

23.02.2017 (Oppdatert: 07.12.2018)

Forfatter Torhild Svisdal Mjøen: Det er mykje arbeid å halde beitet i god stand. Beiting er eit stikkord i denne samanhangen.

Les mer ›

Kvalitet av biff fra beite

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Nortura gjennomførte sammen med Bioforsk et prosjekt med hensikten å undersøke om diekalvproduksjon på utmark kan gi et kjøtt med andre ("nisje") egenskaper enn kjøtt produsert på innmarksbeite.

Les mer ›

Beitekurs for saue- og storfekjøtprodusentar

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Saman med Nortura har Norsk Landbruksrådgiving utarbeidd kurs om innmarksbeite til sau og storfe, og vi legg og opp til samarbeid hjå lokale einingar om å arrangera kursa.

Les mer ›

Nytt beite frå gammal kulturmark

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Rapport frå Solund-prosjektet 1999-2009, der SMIL-midler er brukt til tiltak for å vinne att gode beiter frå til dels attgrodd mark hjå 3 bønder. Prosjektleiar og forfattar:

Les mer ›

Temahefte Innmarksbeite til storfe

17.11.2009 (Oppdatert: 28.04.2017)

Nortura og Norsk Landbruksrådgiving har saman utarbeidd temahefte.

Les mer ›

Temahefte Innmarksbeite til sau

17.11.2009 (Oppdatert: 26.04.2017)

Nortura og Norsk Landbruksrådgiving har saman utarbeidd temahefte.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.