Lokale fagartikler

Kalk og kalking

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Høsten er tid for kalking. Vi har to kalkfirmaer, Franzefoss og Gausdal Kalk i vårt område. Franzefoss har avdeling på de gamle kalkverkene Steens Kalkverk, Furnes, og Hole Kalk, Bøverbru.

Les mer ›

Bruk av stripespreder

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Det foregår en utvikling i landbruket med stadig større enheter. Der det før ble håndtert 4-500 m3 med husdyrgjødsel blir det nå håndtert 2-3000 m3 med husdyrgjødsel.

Les mer ›

Fagdag presisjonsjordbruk m.m

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Stoff fra fagdag på Øsaker 22. mars. N-sensor. Faste kjørespor. Jordarbeiding-pakkeskader.

Les mer ›

Bli kjent med jordplan.

19.01.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

22 gårdbrukere møtte opp for å lære mer om jordplan på fagmøte 16 januar.

Les mer ›

Kalking av eng om høsten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Høsten er ankommet og siste slått er forhåpentligvis tatt for i år. Det er på tide å planlegge neste års avlinger. Våren er normalt en travel tid der mye skal skje på kort tid.

Les mer ›

Kjøreskader og jordpakking i eng

20.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Sammenhengende nedbør og sviktende drenering gir store utfordringer når avling skal i hus og gjødsel ut på enga.

Les mer ›

BioFlyt gjødseltilsetjing

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Vi ser ikkje bort frå at BioFlyt frå Førde kan ha effekt mot lukt og kan gi betre flyteevne i gjødsla, men gjødselkonsistensen kan òg betrast med vasstilsetjing.

Les mer ›

Bedre spredeteknikk for husdyrgjødsel

19.08.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Nye spredeteknikker for blaut husdyrgjødsel er gjennomgått i SLF-finansiert prosjekt innafor Nasjonalt program for klimatiltak i jordbruket. Fagrapporten er nå tilgjengelig !

Les mer ›

Store husdyrgjødselmengder - nye krav til løsninger

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Store husdyrgjødselmengder stiller nye krav til rasjonelle løsninger for handtering, transport og spredning.

Les mer ›

Biorest - lovende gjødsel

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

Les mer ›

Mineralrådgiving

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Det fokuseres i dag på spissing av rådgiverkompetansen. Bøndene skal bruke flere rådgivere med hver sin spisskompetanse, og dermed blir bredden på kompetansen hos den enkelte rådgiver dårligere.

Les mer ›

Gjødsling i eng - tenk grovfôrkvalitet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Tenk grovfôrkvalitet når enga skal gjødsles - ikke bare avlingsmengde. Rett type og mengde gjødsel gir grunnlag for gode resultater i fjøset.

Les mer ›

Pilotordning for miljøvennlig husdyrgjødselspredning er evaluert

21.03.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

I jordbruksoppgjøret 2007 ble det bestemt å etablere en pilotordning med tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.

Les mer ›

Sviskade av husdyrgjødsel (1998)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Svi-skade av husdyrgjødsel, Marit Dyrhaug, Midt-Helgeland Forsøksring har i denne notisen sett på muligheter for sviskader av husdyrgjødse på eng.

Les mer ›

Gjødselprisane stig – er kjøtbeinmjøl eit alternativ? (2008)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Eit næringsrikt alternativ til innkjøpt mineralgjødsel er kjøtbeinmjøl. Kjøtbeinmjøl er oppmala og varmebehandla beinrester frå norsk slakteriindustri.

Les mer ›

Husdyrgjødsel - en glemt ressurs? (2003)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Etter en vekstsesong med gode engavlinger, kan det være fornuftig å reflektere over egen gjødslingspraksis på gården.

Les mer ›

Kalking og gjødsling samtidig (1998)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Kari Greiner i Vesterålen Forsøksring tar opp dette spørsmålet i denne notisen. Myten om nitrogentap ved en slik kombinasjon avlives herved.

Les mer ›

Hvordan virker kloakkslam ?

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Har du planer om å bruke kloakkslam eller har brukt kloakkslam i det siste. Vi ønsker å komme i kontakt med medlemmer som har ferske jordprøver og som har kjørt på slam etterpå.

Les mer ›

Gjødselvalg for eng i 2011

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Prisen på fullgjødsla er nå fastsatt fram til nyttår, og prisene er noe høgere enn i juni 2010. Etter nyttår settes nye priser og det spås at prisene stiger.

Les mer ›

Husdyrgjødsel og jordarbeiding - verknad på utslepp av klimagassar

27.10.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Med Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge, som prosjektleiar, er det laga ei utgreiing for SLF med føremål å lage ei samanstilling av forsøksresultat, erfaringar og klimaeffektar for tiltak innanfor bruk av husdyrgjødsel og jordarbeiding til eng og åker. Det er lagt vekt på tiltak som er lite granska i Norge, og som påverkar klimagassane lystgass og metan. Utgreiinga omtalar tiltak som kan redusere klimagassutsleppa frå landbruket i vesentleg grad.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.