Lokale

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet - virker det ?

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Bevaring av spesielt verdifulle områder slik som de få intakte artsrike engene som fortsatt finnes er svært viktig, fordi det er vanskelig å få tilbake den totale artssammensetningen dersom driften er forandret eller områdene har begynt å gro igjen.

Les mer ›

Raisvingel

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Raisvingel, ein kombinasjon av raigras og svingel, er mest aktuell i eit intensivt driftsopplegg med tre slåttar og tidleg slått for å oppnå høg fôrkvalitet og maksimalt grovfôropptak.

Les mer ›

Fullfôr ved høyere ytelse ?

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Bruk av fullfôr sikrer et høyt opptak av tørrstoff og en høy ytelse.

Les mer ›

Transport av plastpakkede rundballer

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

De nye combipressene har aktualisert behovet for transport av plastpakkede rundballer fra jordet til fjøset. Spørsmålene står i kø:

Les mer ›

Riktig innstilling av gjødselspreder - bra for lommeboka og miljø

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er ikke nok å få laget en gjødselplan, mineralgjødsla må fordeles jamt og i riktig mengde til plantene, er budskapet til Tor Breen.

Les mer ›

Rundballer

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Vi regner med at drøye 40 % av surfôret blir pakket i rundballer. Mengden av gras som konserveres i rundballer er stadig økende.

Les mer ›

Dokumentasjonsskjema for rundballeensilering

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ved rundballeensilering leies ofte en nabo eller en entreprenør til å stå for hele eller deler av arbeidet.

Les mer ›

Platting

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

En platting er en plansilo uten vegger. Den består vanligvis av ei betongplate av variabel størrelse som graset legges på.

Les mer ›

Stakksilo rett på bakken

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Stakksilo eller utesilo er en ensileringsmetode hvor graset blir lagt direkte på bakken. Metoden har fått en viss utbredelse på Jæren.

Les mer ›

Pølsepakking av gras med AgBag-systemet

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Pakking av gras direkte inn i lange graspølser er prøvd både i Europa og i USA tidligere uten å ha slått skikkelig igjennom.

Les mer ›

Surfôr fra rundballer eller plansilo til melkeku ?

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ved melkeproduksjon i større skala står det praktiske valget av ensileringsmetode mellom rundballer og plansilo.

Les mer ›

100 % økologisk fôr i økologiske mjølkekubesetninger

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Hele fôrrasjonen for økologiske mjølkekyr skal være økologisk fra 24.08.05. Dette skaper nye utfordringer med å dekke mjølkekyrnes energibehov i økologisk landbruk.

Les mer ›

Beiting i det multifunksjonelle landbruket

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er færre beitande husdyr i utmarka no enn tidlegare og det er ei av årsakene til den kraftige attgroinga mange stader.

Les mer ›

Hvordan beiter dyrene ?

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ulike dyreslag har forskjellige krav til beitefôret og de utnytter ulike typer vegetasjon på forskjellig måte.

Les mer ›

Verdien av kvitkløver i fôring av drøvtyggere

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Innblanding av Norstar Kvitkløver i såfrøblanding for engdyrking i et tradisjonelt 2 slåttsystem ved Planteforsk Vågønes Forskingsstasjon har gjennom 4 engår vist en gjennomsnittlig avlingsreduksjon per vekstsesong på 23 % tørrstoff per daa, i forhold til graseng uten innslag av kløver.

Les mer ›

Handbok i mjølkeproduksjon med skiftebeiting

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Planteforsk har laget en håndbok for råd og veiledning innen mjølkeproduksjon med skiftebeiting. Utgitt i 2003.

Les mer ›

Husdyrgjødsel må brukast med fornuft på grasmark

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Husdyrgjødsel kan spreiast på eng utan at det går ut over fôrkvaliteten, så framt gjødsla vert spreidd i moderate mengder tidleg om våren eller rett etter slått.

Les mer ›

Vassløyselege karbohydrat i raigras

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Sommaren 2001 kom det i gang eit EU-prosjekt med føremål å undersøkje verknader av å nytte sortar av raigras med høgt innhald av sukker i fôrproduksjonen.

Les mer ›

Rettleingsprøving i italiensk raigras og raisvingel

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er stor interesse for satsing på grasartar som toler intensiv drift og gir høg kvalitet. Krysningar av raigras og svingel har gitt oss ein ny grasart til fôr, raisvingel.

Les mer ›

Ernæringsmessige trekk ved ulike fôringsprinsipp til mjølkekyr

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Fordeler/ulemper med fullfôr sammenligna med separat fôring.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.