Lokale fagartikler

Kvitkløver som beitevekst til mjølkekyr

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I ei ny undersøking av mjølkeproduksjon på beite med høgt innslag av kvitkløver har Planteforsk og UMB funne at det er lite å vinne med omsyn til beiteopptak og mjølkeproduksjon med å tildele store beiteareal. I gjennomsnitt 15 kg TS, eller om lag 0,08-0,1dekar per ku per dag er tilstrekkeleg for ei vårkalvande besetning som får kraftfôr i tillegg til beite.

Les mer ›

Kort om engvekster

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Enkel innledning om og gruppering av engvekster.

Les mer ›

Kløver er viktig i engdyrkinga

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Innslag av kløver aukar fôropptaket hjå dyra, men kan gjere ensilering vanskelegare utan bruk av rikeleg syre

Les mer ›

Dyrkingspotensiale for raisvingel i Norge

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Raisvingel er kryssing mellom artar av raigras og svingel. Nye forsøk viser at fleire kandidatsortar frå norsk sortsutvikling kan vera både varige, gi høg avling og ha god fôrkvalitet.

Les mer ›

Grasnøkkel

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Med tillatelse fra Felleskjøpet Agri har vi lagt ut Grasnøkkelen fra siste plantevern-katalog.

Les mer ›

Dekkvekst i attlegg

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Auka avling og demping av ugras-veksten er hovudårsakene til at ein bør velja dekkvekst i attlegget. Ein annan føremun er betre struktur i fôret. Les omtale av aktuelle dekkvekstar:

Les mer ›

Ettårig eller toårig raigras?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ettårig raigras er godt egnet til ensilering ved høsting til rett tid. Toårig raigras er mer fleksibelt i forhold til høstetidspunkt, men krever gjerne totrinnshøsting.

Les mer ›

Erfaringer med raisvingel i praksis

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Hykor raisvingel overvintrer godt og kan gi minst like store avlinger som raigras. Gjenveksten er rask og tre slåtter må til, eventuelt beiting med godt tilpassa beitepress.

Les mer ›

Fôrmais i Stjørdal 2007 - tilfredsstillande avling med plastdekke

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det kjem stadig nye sortar av fôrmais, og det er ei viss interesse for nye vekstar i ei tid med klimaendringar. Vi sådde difor tre sortar av fôrmais i Stjørdal den 21. mai i 2007.

Les mer ›

Veteranen Grindstad i duell med nykommaren Ragnar

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Grindstad har vore den dominerande timoteisorten i Sør-Norge og delar av Sverige i mannsaldrar.

Les mer ›

Strandrøyr som energivekst i Norge ?

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I våre naboland Finland og Sverige er det stor interesse for å dyrke strandrøyr på jordbruksjord til råstoff for pellets og brikettar. Er det også aktuelt hjå oss?

Les mer ›

Italiensk raigras som kvalitetsfôr til sau

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Stråfattig italiensk raigras sådd i blanding med korn kan gi velgjæra vinterfôr med høg næringsverdi dersom det vert hausta til rett tid under gunstige haustingsforhold.

Les mer ›

Arter og sorter til eng og beite

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I dei seinare åra er det vorte større interesse for beiting med storfe på innmark.

Les mer ›

Potensial for dyrking av fôrmais i Noreg

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Forsøk viser at dyrking av fôrmais i Trøndelag og på Jæren er eit risikoforetak med dagens sortsmateriale.

Les mer ›

Maissurfôr kan være både utmerket og dårlig

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Interessen for dyrking av mais til fôr er økende her i landet. Noen få gårdbrukere har holdt på i mange år med godt resultat, men det er de to, tre siste årene dyrkingen har skutt fart.

Les mer ›

Raisvingel

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Raisvingel, ein kombinasjon av raigras og svingel, er mest aktuell i eit intensivt driftsopplegg med tre slåttar og tidleg slått for å oppnå høg fôrkvalitet og maksimalt grovfôropptak.

Les mer ›

Verdien av kvitkløver i fôring av drøvtyggere

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Innblanding av Norstar Kvitkløver i såfrøblanding for engdyrking i et tradisjonelt 2 slåttsystem ved Planteforsk Vågønes Forskingsstasjon har gjennom 4 engår vist en gjennomsnittlig avlingsreduksjon per vekstsesong på 23 % tørrstoff per daa, i forhold til graseng uten innslag av kløver.

Les mer ›

Vassløyselege karbohydrat i raigras

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Sommaren 2001 kom det i gang eit EU-prosjekt med føremål å undersøkje verknader av å nytte sortar av raigras med høgt innhald av sukker i fôrproduksjonen.

Les mer ›

Rettleingsprøving i italiensk raigras og raisvingel

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er stor interesse for satsing på grasartar som toler intensiv drift og gir høg kvalitet. Krysningar av raigras og svingel har gitt oss ein ny grasart til fôr, raisvingel.

Les mer ›

Avling og bestand av frøblandingar med kløver

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Etter verdiprøving og godkjenning i 1989, var det interesse for å prøve dei nye kløversortane ‘Kolpo’ og ‘Nordi’ i større omfang.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.