Lokale fagartikler

Bekjemping av høymole, hundekjeks og anna tofrøblada ugras i grasmark

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Resultat frå felt i Bøverdalen i Lom 2013.

Les mer ›

Tiltak mot siv - lyssiv og knappsiv

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Siv spreier seg til også indre strøk av Hordaland. Mekaniske tiltak som beitepussing og ryddesag har gitt gode resultat. Av kjemiske middel er Mekoprop og MCPA dei mest aktuelle midla.

Les mer ›

Overvintringssopper

14.02.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Snøen er som ei dyne, og de som har levd ei stund veit at det er mye som kan skje under dyna..... Når snøen blir borte kommer overvintringsskadene fram!

Les mer ›

Vånd og våndskader - problem og forslag til tiltak

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen og Oppdal Landbruksrådgivning har gitt ut et småskrift etter eit fireårig prosjekt.

Les mer ›

Brosjyre fra hundekjeksprosjektet.

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Ingrid Myrstad er en del av Hundekjeksprosjektet som gjennomføres av Bioforsk. Prosjektet har nå laget et kort brosjyre som går på kontrolltiltak rundt etablering og vekst av denne planten.

Les mer ›

Brakking - er ikke glyfosat godt nok?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Et tiltak i kampen mot ugrasmiddel er brakking med glyfosatmiddel. Mange har erfart at flere rotugras som hundekjeks, krypsoleie, marikåpe eller høymole har overlevd brakkinga med glyfosat.

Les mer ›

Ugraskamp i eng og beite om høsten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Ugraskampen tar aldri slutt. Man må stadig være "på hugget" for at ikke ugraset skal få overtaket.

Les mer ›

Ugraskamp i september ?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Får vi like god verknad av ugrasmidla i september, som tidlegare i sesongen? Er det skilnad mellom ugrasartane når det gjeld verknad av haustsprøyting?

Les mer ›

Ugraskamp i haust

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Hausten er tid for planlegging av neste vekstsesong. Vi er nå inne i siste fase for å kunna gjera noko med ugraset dette året. Kva tiltak er aktuelle i haust?

Les mer ›

Bekjemp høymola etter 1. slåtten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Dersom du har mye høymole i enga bør du vurdere å ta ei sprøyting nå etter 1. slått.

Les mer ›

Åkersprøyting: Påfyll av vann uten skum, og rengjøring for restsprøytevæske

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Skumning i sprøytebeholderen ved påfyll av vann kan unngås. Les og om enkel metode til fortynning av restsprøytevæske i sprøytebeholderen ved byte av sprøytemiddel.

Les mer ›

Ugraskampen i gjenleggsåret

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Når man legger ned et stort arbeid i å få til et godt grovfôr og når man vet at en god del av kostnadene i både melk- og kjøttproduksjon kan reduseres ved fôring av et godt grovfôr, kan det være greit å ha en strategi for ugraskampen i engdyrkinga. Her er det noen tips til ugraskampen.

Les mer ›

Velg rett dyse til åkersprøyta

18.06.2012 (Oppdatert: 14.11.2018)

Dyser til åkersprøyting fås i minst 4 brukbare typer, samt i et stort antall ulike størrelser. Antallet valgmuligheter kan gjøre at valg av dyser til en utfordring: , Hvilke dyser er best ?

Les mer ›

Få bedre nyttevirkning av åkersprøytingen

18.06.2012 (Oppdatert: 14.11.2018)

I sprøytesesoner, hvor det er mer vind enn ønskelig til sprøyting, kan man øke virkningen av plantebeskyttelsesmidlet ved å overholde flere, relativt simple forholdsregler.

Les mer ›

Løvetann og hundekjeks bekjempes best om våren

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I vurderingen om hva som er det optimale tidspunkt for sprøyting av ugras står man foran mange avveininger. Skal man ta vare på kløveren? Hvor mye avlingsreduksjon kan man tåle?

Les mer ›

Prosjekt - Kontroll av hundekjeks

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Under ledelse av Bioforsk Nord Holt pågår et prosjektarbeid på kontroll av hundekjeks. Det begynner å gi frukter i form av ny kunnskap om hundekjeksens biologi og anbefalte bekjempelsestiltak.

Les mer ›

Plantevern i frukt og bær

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Utgåva av hefte "Plantevern i frukt og bær 2012" er ferdig. Fylkesmannen er ansvarleg for oppdateringa av dette viktige hjelpemidlet for frukt- og bærprodusentane i dei seks sør- og vestlandsfylka.

Les mer ›

Roundup farlegare enn vi trur?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Dr. Don Huber ved Purdue universitetet i Indiana, har forska og undervist jordbruksfag som mikrobiologi og plantepatologi i 35 år.

Les mer ›

Haustalveld skuldast ikkje rome

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Alveldsymptom om hausten skuldast forgifting av perikum, lupin eller overgang frå umarksbeite til næringsrikt håbeite. Sjukdommen er mindre alvorleg enn ekte alveld.

Les mer ›

Burot

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Burot er fleirårig stadbunde ugras som har spreidd seg dei seinare åra. Det er ein planteart som ein bør setja inn tiltak mot.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.