Lokale

Kjøttfeprodusent til topps i Grovfôrkampen

30.03.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

Siljan: Odd Stensrød gikk til topps i Grovfôrkampen takket være bevisste valg, og god oppfølging fra Nortura og Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Hvordan går overvintringa ?

25.03.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

I landets varmeste strøk er bøndene allerede i ferd med å sjekke overlevelsen av raigras, mens andre fortsatt har uker med snø før det er gras å se.

Les mer ›

Pilotordning for miljøvennlig husdyrgjødselspredning er evaluert

21.03.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

I jordbruksoppgjøret 2007 ble det bestemt å etablere en pilotordning med tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.

Les mer ›

Ensilering med natriumformiat fortsatt akseptert i økologisk produksjon

18.03.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

Mattilsynet har beslutta å fortsatt akseptere bruk av ensileringsmidler som inneholder natriumformiat, og som tidligere stod på Debios positivliste.

Les mer ›

Fem nye grassorter anbefales godkjent

21.02.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

Etter verdiprøvinga 2010 var i alt 12 sorter ferdig testa, og 5 er anbefalt godkjent:

Les mer ›

Husdyrgjødsel og jordarbeiding - verknad på utslepp av klimagassar

27.10.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Med Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge, som prosjektleiar, er det laga ei utgreiing for SLF med føremål å lage ei samanstilling av forsøksresultat, erfaringar og klimaeffektar for tiltak innanfor bruk av husdyrgjødsel og jordarbeiding til eng og åker. Det er lagt vekt på tiltak som er lite granska i Norge, og som påverkar klimagassane lystgass og metan. Utgreiinga omtalar tiltak som kan redusere klimagassutsleppa frå landbruket i vesentleg grad.

Les mer ›

Våtsåing av eng- og åkervekstar

08.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Firmaet Agromiljø AS har utvikla ein metode for å blande frø og husdyrgjødsel i samband med spreiing av gjødsla med stripespreiar eller nedfellar. Metoden vert kalla våtsåing.

Les mer ›

Rådgiving med basis i surfôrprøver

03.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Når en sender inn en surfôrprøve til analyse, er det mest vanlig å be om å få den analysert for næringsinnhold, og bruke resultatet i fôrplanlegging.

Les mer ›

Ta vare på seterlandskapet

19.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Århundrer med setring har formet landskapet der skog og fjell møtes. Beiting og slått har gitt større artsmangfold og variasjon av naturtyper. Men 50 000 aktive setrer har blitt til 1200.

Les mer ›

Hvilken effekt har ensileringsmidler ?

12.07.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ved UMB på Ås gjennomførte de i 2009 en studie av ulike ensileringsmidler til rundballer.

Les mer ›

Fuglehakk på rundballer

12.07.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I en studie av ensileringsmidler til rundballer på UMB i 2009 ble det funnet fuglehakk på nesten 40 % av rundballene.

Les mer ›

Innskjerping av ensileringsmidler til økologisk bruk

24.06.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Debio har varslet at de framover vil følge forskriftene bokstavelig, og det vil ikke lenger være mulig å bruke ensileringsmidler med natriumformiat når værforholdene tilsier det.

Les mer ›

Hjelp for å finne riktig slåttetid

11.06.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Til hjelp med valg av slåttedato har Bioforsk utvikla en nettbasert Grovfôrmodell, med aktiv testing og medvirkning fra lokale enheter i Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Grovfôr til hest - hvilken grovfôrkvalitet trenger hesten?

14.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Begrepet kvalitet på grovfôr omfatter et næringsmessig aspekt og et hygienisk. Vi ønsker ofte høy næringsverdi på grovfôret, men uten god hygienisk kvalitet er ikke grovfôret særlig anvendelig.

Les mer ›

Rundballer, hest og botulisme

14.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Mange stiller spørsmål ved hvorvidt rundballesurfôr egner seg for bruk til hest. Det ser ut for særlig å være frykten for botulisme som ligger til grunn for denne tvilen.

Les mer ›

Grovfôr - en undervurdert hestekamerat

14.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Høy er ikke høy! - En bevisst holdning til grovfôrkvalitet har avgjørende betydning for fôringsøkonomi og hestevelferd!

Les mer ›

Fôring av hest - et viktig kapittel!

14.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Hesten var i tidligere tider et steppedyr som vandret rundt på konstant leting etter gode beiteområder. Gras, lyng og stråfôr var hestens naturlige føde.

Les mer ›

Energi til hest - mer vrient enn du tror?

14.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Vanligvis er det de lettfordøyelige karbohydratene som skaper problemene.

Les mer ›

Tidspunkt for hausting, tal haustingar og driftsmåte på avlingsmengd og avlingskvalitet i eng

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ulike haustetidspunkt, slåttesystem og stubbhøgd og drift av langvarig eng. Drøfta av Lars Nesheim.

Les mer ›

Utfordringer når rått fôr fryser

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ved innlegging av rått gras (mindre enn 20 % tørrstoff) vil surfôret fryse over store deler av landet.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.