Lokale fagartikler

Avling og kvalitet i fjellfôr

31.03.2016

To forsøksfelt med ulike høstetider ble gjennomført på ca 920 moh i 2015. Beste høstetid for fjellfôr var ved ca 550 døgngrader etter vekststart, tilsvarende to måneder i Gålå-området i 2015.

Les mer ›

Luserne - engvekst med potensial

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Luserne er ein plante med stort potensial for å fiksere nitrogen og for avling. Kalktilstanden og næringsinnhaldet i jorda må vera god.

Les mer ›

Artsblandinger og nitrogenopptak

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Er det smart å samdyrke i enga? Institutt for vekstproduksjonsteknologi ved Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala har gjennomført feltforsøk på ulike artssammensetninger og nitrogen-opptak.

Les mer ›

Fôringsforsøk med ulikt innhold av råprotein

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Vil surfôr med høyt råproteininnhold kunne gi like god produksjonsevne hos melkekyr som surfôr med lavt innhold av råprotein sammen med proteinkonsentrat?

Les mer ›

Kvitkløversorter sammen med sørlige grassorter

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Konkurransekraft, produksjon og varighet er noen krav til nye sorter av kløver. Det er lagt ut forsøk med fire sorter og med to forskjellige kløvernivåer i frøblandinga, hhv. 10 % og 30 %.

Les mer ›

Stengelbehandling er unødvendig ved breispreding

27.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøk utført på Sunnmøre dokumenterer at stengelbehandling ikke har gitt raskere heving av tørrstoffprosenten i breispredd gras sammenligna med breispredd gras uten stengelbehandling.

Les mer ›

Timoteisorter ved intensiv drift (2010)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

I forsøk er det undersøkt hvordan ulike timoteisorter hevder seg ved Intensiv drift (tidlig 1.slått ved begynnende skyting og 3 slåtter) sammenligna med et normalt driftsopplegg (1.

Les mer ›

Sortsforsøk med hundegras

29.11.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Eget forsøk med hundegras i høgereliggende strøk i Gudbrandsdalen.

Les mer ›

Husdyrgjødsel med ulike mineralgjødseltillegg til eng

27.10.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Intern forsøksserie i Norsk Landbruksrådgiving, på initiativ fra Nordland og Troms, Haugaland/Rogaland og Gudbrandsdalen.

Les mer ›

Sibirbjønnkjeks på frammarsj ?

27.10.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Har du sett, eller fått tilbakemelding på, at skjermplanta sibirbjønnkjeks er på frammarsj i eng, beiter og veikanter der du er rådgiver ?

Les mer ›

Våtsåing av eng- og åkervekstar

08.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Firmaet Agromiljø AS har utvikla ein metode for å blande frø og husdyrgjødsel i samband med spreiing av gjødsla med stripespreiar eller nedfellar. Metoden vert kalla våtsåing.

Les mer ›

Kalking eller gjødsling til svært sur gamaleng

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

"Er enga svært sur, kan du like gjerne kalka som å gjødsla enga!" Slike utsegn har nok mange gardbrukarar høyrt frå landbruksrådgjevarane sine, men kor sætande er ein slik påstand eigentleg?

Les mer ›

Nytt forsøk viser gode resultat mot bringebærbladmidd

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Forsøket med haustbehandling mot bladmidd i bringebær er no avslutta.

Les mer ›

Nye forsøk 2010 frå Bioforsk Midt-Norge

03.03.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Her er dei nye forsøk/opplegga som vart vald ut til utlegg i 2010: "Test av grovfôrmodell" og "Tidfesting av vekstavslutning om hausten og konsekvensar av siste hausting i høve til denne".

Les mer ›

Gjødsling til overflatedyrka beiter

13.01.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Har noen gjort forsøk med ulike gjødselslag og gjødselmengder på overflaterydda arealer, sæterkveer, bratte arealer som er lagt ut til beiter osv. ?

Les mer ›

Direktesåing i grasmark - storskalafelt

13.01.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

NLR Oppland har et prosjekt om direktesåing i grasmark, med Underhaug såmaskin.

Les mer ›

Nitrogenmengde til eng på myr

13.01.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Trysil-Engerdal Forsøksring anla eget felt med 4 gjødslingstrinn til 1. og 2.slått i eng på myr i 2008.

Les mer ›

Utprøving av ensileringsmidler i rundballer

13.01.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Landbruk Nord har gjennomført forsøk med 4 ensileringsmidler til hundegras i rundball.

Les mer ›

Nye forsøk på grovfôrsektoren

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

I samband med vårt årlege møte med Bioforsk er vi interessert i å få inn nye idéar/tankar om grovfôrforsøk.

Les mer ›

Egne forsøk og prosjekter

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Grovfôrkoordinator ønsker tilbakemelding om lokale forsøk og utviklingsprosjekter innen gras og grovfôr.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.