Lokale

Tidspunkt for hausting, tal haustingar og driftsmåte på avlingsmengd og avlingskvalitet i eng

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ulike haustetidspunkt, slåttesystem og stubbhøgd og drift av langvarig eng. Drøfta av Lars Nesheim.

Les mer ›

Kvitkløver som beitevekst til mjølkekyr

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

I ei ny undersøking av mjølkeproduksjon på beite med høgt innslag av kvitkløver har Planteforsk og UMB funne at det er lite å vinne med omsyn til beiteopptak og mjølkeproduksjon med å tildele store beiteareal. I gjennomsnitt 15 kg TS, eller om lag 0,08-0,1dekar per ku per dag er tilstrekkeleg for ei vårkalvande besetning som får kraftfôr i tillegg til beite.

Les mer ›

Prising av grasrundballer

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Kjøper du rundballer til stykkpris kan det lett vise seg at billigst likevel blir dyrest, fordi det er kvaliteten på det som er inni plasten som avgjør om du har gjort en god handel eller ei.

Les mer ›

Kvalitetsklasser for høy

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Høy deles inn i kvalitetsklasser etter følgende skala:

Les mer ›

Sjekkliste for høykjøpere

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Skal du kjøpe høy bør du forsikre deg om at høyet innehar den kvaliteten du er ute etter.

Les mer ›

Kraftfôr til hjort ?

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Fôring av hjort i oppdrett har mange fellestrekk med fôring av sau og kjøttfe.

Les mer ›

Surfôr til hjort og dåhjort

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Hjortevilt trives godt med surfôr som vinterføde, dersom surfôret er smakelig og av tilstrekkelig kvalitet.

Les mer ›

Fôring av geit

17.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

For geita som for andre dyr bør en forvente best resultater når fôrtildeling og fôropptak stemmer over ens med det behovet dyra har. Dette gjelder både ytelse, sykdom og melkas sammensetning.

Les mer ›

Kvalitetsbedømming av høy

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Grønt høy som lukter friskt er ikke nødvendigvis godt høy, dersom en tar den næringsmessige kvaliteten med i betraktning.

Les mer ›

Storfekjøtproduksjon - fôring av oksar

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Grovfôr er viktig for veksande storfe. Grovfôr og beite har ein sentral plass i rasjonen til storfe i vekst. Normalt utgjer grovfôr 40-60 % av energien i rasjonen til oksar.

Les mer ›

Kvalitet av biff fra beite

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Nortura gjennomførte sammen med Bioforsk et prosjekt med hensikten å undersøke om diekalvproduksjon på utmark kan gi et kjøtt med andre ("nisje") egenskaper enn kjøtt produsert på innmarksbeite.

Les mer ›

Fôring av hobbyhesten

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Hobbyhester kan ete større mengder av grovfôr enn det de vanligvis får tildelt. Resultatet av å fôre med energirikt grovfôr er at hestene står flere timer til dagen uten å ha noe å ete.

Les mer ›

Ny interesse for dyppeluting av halm ?

11.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

En kan vel ikke snakke om noen stor interesse for dyppeluting av halm, men det var flere spørsmål om dette høsten 2008 enn det har vært de seinere åra.

Les mer ›

Rett grovfôr til rett tid

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er ikkje ein fasit på kva som er rett grovfôrkvalitet. Det kjem an på arealtilgong, avlingsmengder, veksttid og kva som er alternativ bruk av jorda.

Les mer ›

Klimagasser og kjøttproduksjon på storfe

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det skrives og sies mye om klimagasser for tida, og drøvtyggernes utslipp av metan har fått stor fokus.

Les mer ›

Den fryktede Iberiasneglen kan også invadere eng og beite

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Den mye omtalte Iberiasneglen (Iberiabrunsnegl, mordersnegl eller Arion lusitanicus) er kjent i hager i store deler av landet.

Les mer ›

Fôring av sau

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett.

Les mer ›

Sporar i surfôr og mjølk

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Foredrag under seminaret Framtidas surfôrkvalitet på Kvithamardagane 2006.

Les mer ›

Hvordan unngå mugg i rundballer

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Mugg er en av hovedfiendene i rundballeproduksjonen, og det kan være greit å ha med seg noen tips for å finne ut hva som kan være årsaken dersom det har oppstått muggproblemer i rundballesurfôret.

Les mer ›

Hygienisk kvalitet

09.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Hygienisk kvalitet er en betegnelse på fôrets "ytre" egenskaper, og kan ha mye å si for smakeligheten av fôret.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.