Lokale fagartikler

Gjødsling av lyssiv

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Gjødsling med 22 kg nitrogen fullgjødsel reduserte lyssivet kraftig medan innslaget av gras og høymole auka. Dette var mellombels resultat frå forsøk i Lindås i Nordhordland.

Les mer ›

Folkevandring til øyene - beite til villsau

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Dei siste åra har det auka mykje på med hald av villsau. Men sauene er langt frå ville, og ein må legge ein del arbeid i drifta for å klare å levere den kvaliteten forbrukarane ønskjer.

Les mer ›

Haustbeite til lam – nokre tips i siste liten

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Riktig disponering av haustbeite sikrar god tilvekst og betra økonomisk resultat. Her er nokre tips til tiltak på tampen av sesongen.

Les mer ›

Artsrike enger og beite - sopp som indikator

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

På kysten er ulike typer beitemarkssopp gode indikatorar på mangfald i vegetasjonen, sjå bilete av fleire "indikatorsoppar".

Les mer ›

Haustbeite til lam krev mykje og næringsrikt beite

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

God tilvekst på lamma etter at dei er komne heim frå utmarksbeite kan vere utfordrande å få til.

Les mer ›

Tistel på beite

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Bruk hausten til å bli kvitt brysame ugras som vegtistel og myrtistel på beite. Forsøk frå Dalane Forsøksring viser at ugraskamp i august/september kan bli like effektivt som om våren.

Les mer ›

Flått og flogemakk - viktige årsaker til tap av sau på beite

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Kratt er ideell opphaldsplass for flått og floger, som er viktig årsaker til høge tapstal på beite.

Les mer ›

Problemugras i eng og beite

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Biologi, utbreiing og tiltak for vanlege problemugras i eng og beite. Handbok utgitt i 2006 av Forsøksringen Hordaland og Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland.

Les mer ›

Permanent elektrisk gjerde

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Eit hefte med erfaringar og tips, mellom anna basert på demonstrasjonsdagar med ulike produsentar og forhandlarar.

Les mer ›

Sluttrapport fra undersøkelser av utmarksbeiter i Aust-Agder

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Utmarka har vært viktig for jordbruk og bosetting i århundrer. Utmarksressursene blir i stor grad også utnytta i dag.

Les mer ›

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet - virker det ?

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Bevaring av spesielt verdifulle områder slik som de få intakte artsrike engene som fortsatt finnes er svært viktig, fordi det er vanskelig å få tilbake den totale artssammensetningen dersom driften er forandret eller områdene har begynt å gro igjen.

Les mer ›

Beiting i det multifunksjonelle landbruket

11.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Det er færre beitande husdyr i utmarka no enn tidlegare og det er ei av årsakene til den kraftige attgroinga mange stader.

Les mer ›

Hvordan beiter dyrene ?

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Ulike dyreslag har forskjellige krav til beitefôret og de utnytter ulike typer vegetasjon på forskjellig måte.

Les mer ›

Handbok i mjølkeproduksjon med skiftebeiting

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Planteforsk har laget en håndbok for råd og veiledning innen mjølkeproduksjon med skiftebeiting. Utgitt i 2003.

Les mer ›

Beite og grovfôr - sjølve grunnlaget for saueproduksjonen

10.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Tilgang på nok innmarksbeite av god kvalitet om våren er ofte ein flaskehals på sauebruka. Også om hausten er det behov for gode innmarksbeite.

Les mer ›

Beite til sau (2000)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Line E. Bringe tar her for seg litt om beite til sau; vårbeite, utmarksbeite og høstbeite.

Les mer ›

Beite til storfe (2000)

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Her omtaler Line E. Bringe de ulike beitemetodene. Videre tar hun for seg planlegging og styring av beiting, og gir tilbeste praktiske råd.

Les mer ›

Beite for melkekyr

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Nå er sommeren på full fart, og mange steder har kyrne allerede blitt sluppet på beite. Her er noen tips til hvordan du skal få maksimalt ut av beitet ditt, utarbeidet av Line E.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.