Lokale fagartikler

Dyrkningsveiledning eng

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Dyrkningsveiledning eng, Forsøksringene Sør-Østlandet 2005 (fra gml. nettside)

Les mer ›

Val av rett type handelsgjødsel

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Våren 2009 var det turbulente tider i gjødselmarknaden. Vi tek med ein artikkel som stod i Vestlandsk Landbruk på den tida.

Les mer ›

Nytt utstyr for gjødselspreiing

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Demonstrasjon av DGI og stripespreiar sommaren 2009.

Les mer ›

Utvidar gjødsellageret i Askvoll

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Nytt gjødsellager under bygging våren 2009

Les mer ›

Gjødsling til grovfôr

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Foredragene fra fagsamlinga under Kursuka 2008 er lagt ut i pdf-format.

Les mer ›

Måling av husdyrgjødsel

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøksringen Romerike har utarbeidd veiledning for tolking av resultat av husdyrgjødselanalyse.

Les mer ›

Gjødsling av lyssiv

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Gjødsling med 22 kg nitrogen fullgjødsel reduserte lyssivet kraftig medan innslaget av gras og høymole auka. Dette var mellombels resultat frå forsøk i Lindås i Nordhordland.

Les mer ›

Ringleiarmesterskap i møkkverdi ?

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mange kjem for tida fram til høge verdiar for husdyrgjødsel, ikkje minst på eng. Har vi gjort noko gale når vi tidlegare ikkje ser ut til å ha funne desse verdiane ?

Les mer ›

Spreieutstyr til fjørfegjødsel

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Etter kvart som fjørfeprodusentar byggar om og utvider blir det auka behov for omsetjing av fjørfegjødsel. Sjølve spreiinga er ein bøyg for mange.

Les mer ›

Overgang til bruk av storsekkar for handelsgjødsla

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

For 2009-sesongen er det berre 3 gjødselsortar frå Yara som vert omsett i småsekk.

Les mer ›

Tilleggslager for husdyrgjødsel

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Prisen på handelsgjødsel gikk kraftig i været i sommer, og snart får vi vite de nye prisene for neste kvartal. Mange spør seg hvordan de bør legge om gjødselplanen for å imøtekomme de økte utgiftene.

Les mer ›

Artsrike enger og beite - sopp som indikator

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

På kysten er ulike typer beitemarkssopp gode indikatorar på mangfald i vegetasjonen, sjå bilete av fleire "indikatorsoppar".

Les mer ›

Lystgass i Landbruket

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Hva kan en gjøre i praktisk landbruk for å redusere lystgasstapene? Tilpasset gjødsling og god drenering er noen av tiltakene. Artikkel henta fra Bjørn Tor Svoldal, Yara 2007.

Les mer ›

Kalking

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Kalk må tilføres regelmessig fordi det hele tiden pågår forsurings- prosesser i jorda. Les mer om optimal pH for ulike kulturer, kalkbehovet på ulike jordarter og de mest aktuelle kalkslagene.

Les mer ›

Tolking av jordprøveresultat

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Verkar analyseresultata frå jordprøvane kryptiske? Les forklaringa til parametrane. Jorda vert til vanleg analysert for pH, P-Al, K-Al, K-HNO3, Mg-Al, Ca-Al, Na-Al.

Les mer ›

Kalium i enga

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Etter nitrogen (N) er kalium (K) det næringsemnet som gjev mest att i avlingsmengde. Det sikraste talet for K finn ein truleg ved å ta fôrprøvar.

Les mer ›

Enga etter andre slått – avslutting av vekstsesongen

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ein bør legge til rette for god overvintring av graset. Langt gras ved innvintring går oftast bra, men ikkje for fleirårig raigras.

Les mer ›

Husdyrgjødsel må brukast med fornuft på grasmark

13.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Husdyrgjødsel kan spreiast på eng utan at det går ut over fôrkvaliteten, så framt gjødsla vert spreidd i moderate mengder tidleg om våren eller rett etter slått.

Les mer ›

Verknad av nitrogengjødsel på bestand, avling og fôrkvalitet i timoteieng

12.08.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

For å få stor grasavling, er det nødvendig å tilføre jorda gjødsel, det vil seie næringsstoff som plantene treng, og som det oftast er for lite av i vanleg matjord.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.