Lokale fagartikler

Sporer i melk...

20.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Sporer i melk er uungåelig. Målet er å holde antallet nede slik at det ikke gir problemer i osteproduksjon. I skrivet nedenfor tar vi for oss hvordan kjeden fra jord til bord kan brytes.

Les mer ›

Steinmjøl

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

For å lykkes i økologisk grovfôrproduksjon er man helt avhengig av en positiv næringsbalanse slik at jorda ikke utarmes for hovednæringsstoffene. Derfor er bl.a.

Les mer ›

Kor lenge overlever høymolefrø?

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Høymolefrø misser gradvis spireevna i blautgjødsel og i surfôr. Frø og røter i jord er hovudproblemet. Den viktigaste kampen mot høymola blir derfor ute på enga.

Les mer ›

Fosfor som plantenæring

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Fosfor er et næringsemne som på mange måter oppfører seg annerledes enn nitrogen og Kalium, både i jorda og i planten. Fosfor er lite løselig i vann, men bindes sterkt til jord.

Les mer ›

Gjødslings sesongen 2010

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Store endringer i gjødselpriser gjorde at mange valgte bort fullgjødsla i 2009, og eller valgte å bruke mindre av den. Andre valgte å kombinere N- gjødsel med økt bruk av blaut møkk

Les mer ›

Innmarksbeite til sau

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Her finn du eit PDF-dokument med plansjane frå "Innmarksbeite til sau", presentert under fagsamlinga for saueprodusentar på Skei 15. - 16. januar 2010.

Les mer ›

Dyrkningsveiledning eng

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Dyrkningsveiledning eng, Forsøksringene Sør-Østlandet 2005 (fra gml. nettside)

Les mer ›

Val av rett type handelsgjødsel

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Våren 2009 var det turbulente tider i gjødselmarknaden. Vi tek med ein artikkel som stod i Vestlandsk Landbruk på den tida.

Les mer ›

Nytt utstyr for gjødselspreiing

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Demonstrasjon av DGI og stripespreiar sommaren 2009.

Les mer ›

Utvidar gjødsellageret i Askvoll

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Nytt gjødsellager under bygging våren 2009

Les mer ›

Svovel til eng om våren er oftest lønnsomt

17.11.2009 (Oppdatert: 25.11.2020)

På mye av jorda i Vest-Agder vil det være lønnsomt å bruke mineralgjødsel med svovel til eng om våren. Forsøk på 1990-tallet ga sikre meravlinger på ca 9 % for å tilføre svovel.

Les mer ›

Gjødsling til grovfôr

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Foredragene fra fagsamlinga under Kursuka 2008 er lagt ut i pdf-format.

Les mer ›

Måling av husdyrgjødsel

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forsøksringen Romerike har utarbeidd veiledning for tolking av resultat av husdyrgjødselanalyse.

Les mer ›

Gjødsling av lyssiv

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Gjødsling med 22 kg nitrogen fullgjødsel reduserte lyssivet kraftig medan innslaget av gras og høymole auka. Dette var mellombels resultat frå forsøk i Lindås i Nordhordland.

Les mer ›

Ringleiarmesterskap i møkkverdi ?

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mange kjem for tida fram til høge verdiar for husdyrgjødsel, ikkje minst på eng. Har vi gjort noko gale når vi tidlegare ikkje ser ut til å ha funne desse verdiane ?

Les mer ›

Spreieutstyr til fjørfegjødsel

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Etter kvart som fjørfeprodusentar byggar om og utvider blir det auka behov for omsetjing av fjørfegjødsel. Sjølve spreiinga er ein bøyg for mange.

Les mer ›

Overgang til bruk av storsekkar for handelsgjødsla

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

For 2009-sesongen er det berre 3 gjødselsortar frå Yara som vert omsett i småsekk.

Les mer ›

Tilleggslager for husdyrgjødsel

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Prisen på handelsgjødsel gikk kraftig i været i sommer, og snart får vi vite de nye prisene for neste kvartal. Mange spør seg hvordan de bør legge om gjødselplanen for å imøtekomme de økte utgiftene.

Les mer ›

Artsrike enger og beite - sopp som indikator

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

På kysten er ulike typer beitemarkssopp gode indikatorar på mangfald i vegetasjonen, sjå bilete av fleire "indikatorsoppar".

Les mer ›

Lystgass i Landbruket

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Hva kan en gjøre i praktisk landbruk for å redusere lystgasstapene? Tilpasset gjødsling og god drenering er noen av tiltakene. Artikkel henta fra Bjørn Tor Svoldal, Yara 2007.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.