Ny versjon av Grovfôrmodellen

Ny versjon av Grovfôrmodellen med fleire klimastasjonar, høve til å bruke klimanormalar og innlegging av vatning er klar for 2011-sesongen.

Les mer ›

Rådgiving med basis i surfôrprøver

Når en sender inn en surfôrprøve til analyse, er det mest vanlig å be om å få den analysert for næringsinnhold, og bruke resultatet i fôrplanlegging.

Les mer ›

Ta vare på seterlandskapet

Århundrer med setring har formet landskapet der skog og fjell møtes. Beiting og slått har gitt større artsmangfold og variasjon av naturtyper. Men 50 000 aktive setrer har blitt til 1200.

Les mer ›

Informasjonsopplegg Sporefri Melk

TINE Rådgiving og Norsk Landbruksrådgiving utarbeidde i 2006 et informasjonsopplegg rundt problematikken sporer i melk, med manus og plansjeserier. Innholdet er (dessverre) fortsatt aktuelt.

Les mer ›

Tidspunkt for hausting, tal haustingar og driftsmåte på avlingsmengd og avlingskvalitet i eng

Ulike haustetidspunkt, slåttesystem og stubbhøgd og drift av langvarig eng. Drøfta av Lars Nesheim.

Les mer ›

Handbøker på Internett

Du kan finne mye godt fagstoff fra forsøksringene på nettet. Her er lenker til noen.

Les mer ›

Dyrking av gras til høy

Inntil for ca 50 år siden ble det vesentlige av grasavlinga i Norge konservert og lagret som høy. Idag er ensilering den helt dominerende konserverings- og lagringsmetoden av gras.

Les mer ›

Handbok i mjølkeproduksjon med skiftebeiting

Planteforsk har laget en håndbok for råd og veiledning innen mjølkeproduksjon med skiftebeiting. Utgitt i 2003.

Les mer ›

Fra andre

Kalking 10.01.2017

Kalking er nødvendig for å holde pH på et gunstig nivå, som igjen er en forutsetning for gode avlinger.

Kvalitetsutvikling i gras før 1. slått 2016 05.07.2016

Utvikling av Fem før første slått i 2016 synte same tendens som tidlegare år, der vi har sett at timoteidominert eng hausta ved 500 døgngrader har hatt om lag 0,95 Fem/kg Ts.

Kvalitetsutvikling i gras før 1. slått 2016 05.07.2016

Utvikling av Fem før første slått i 2016 synte same tendens som tidlegare år, der vi har sett at timoteidominert eng hausta ved 500 døgngrader har hatt om lag 0,95 Fem/kg Ts.

Hva med et attlegg mellom slåttene i år? 01.07.2016

Med tidlig 1. slått ligger forholdene til rette for fornying av eng mellom slåttene. Vent til gjenveksten er godt i gang før du brakker; kveka bør ha 4 blader.

Ensilerings-ABC 03.06.2016

NLR Innlandet har oppdatert kortfatta ensilerings-ABC med tips om stubbehøgde, fortørking, snittlengde, ensileringsmiddel m.m.

Kvalitetsutvikling i gras 2016 12.05.2016

9. mai starta vi prøvetaking av gras for NIR- analyse på 5 prøvestader for å følgje med utvikling av varmesummen på målestasjonane på Særheim og i Hjelmeland.

Kvalitetsutvikling i gras 2016 12.05.2016

9. mai starta vi prøvetaking av gras for NIR- analyse på 5 prøvestader for å følgje med utvikling av varmesummen på målestasjonane på Særheim og i Hjelmeland.

Avling og kvalitet i fjellfôr 31.03.2016

To forsøksfelt med ulike høstetider ble gjennomført på ca 920 moh i 2015. Beste høstetid for fjellfôr var ved ca 550 døgngrader etter vekststart, tilsvarende to måneder i Gålå-området i 2015.

Optimal utnytting av plantenæringsstoff 12.01.2016

Det har i dei siste åra skjedd mykje bra med omsyn til rett bruk av plantenæringsstoff. Vi har fått betre utstyr for spreiing av husdyrgjødsel og mineralgjødsel.

Fornying av eng etter 1. slått 10.01.2016

Noen velger å ta en førsteslått eller ei avbeiting før enga fornyes. Andre fikk i år problemer med å få gjort våronn på de skifta som det skulle være gjenlegg på.