Lokale

Rugbeite øker

Beite på vårsådd høstrug har gitt gode avlinger og mjølkeproduksjon, både i økologisk og konvensjonell drift.

Les mer ›

Oppskrift på godt gjenlegg

Enga må fornyes for å holde oppe avlingsnivået og fôrkvaliteten.

Les mer ›

Ny versjon av Grovfôrmodellen

Ny versjon av Grovfôrmodellen med fleire klimastasjonar, høve til å bruke klimanormalar og innlegging av vatning er klar for 2011-sesongen.

Les mer ›

Rådgiving med basis i surfôrprøver

Når en sender inn en surfôrprøve til analyse, er det mest vanlig å be om å få den analysert for næringsinnhold, og bruke resultatet i fôrplanlegging.

Les mer ›

Ta vare på seterlandskapet

Århundrer med setring har formet landskapet der skog og fjell møtes. Beiting og slått har gitt større artsmangfold og variasjon av naturtyper. Men 50 000 aktive setrer har blitt til 1200.

Les mer ›

Tidspunkt for hausting, tal haustingar og driftsmåte på avlingsmengd og avlingskvalitet i eng

Ulike haustetidspunkt, slåttesystem og stubbhøgd og drift av langvarig eng. Drøfta av Lars Nesheim.

Les mer ›

Dyrking av gras til høy

Inntil for ca 50 år siden ble det vesentlige av grasavlinga i Norge konservert og lagret som høy. Idag er ensilering den helt dominerende konserverings- og lagringsmetoden av gras.

Les mer ›

Handbok i mjølkeproduksjon med skiftebeiting

Planteforsk har laget en håndbok for råd og veiledning innen mjølkeproduksjon med skiftebeiting. Utgitt i 2003.

Les mer ›