Bedre spredeteknikk for husdyrgjødsel

Nye spredeteknikker for blaut husdyrgjødsel er gjennomgått i SLF-finansiert prosjekt innafor Nasjonalt program for klimatiltak i jordbruket. Fagrapporten er nå tilgjengelig !

Les mer ›

Pilotordning for miljøvennlig husdyrgjødselspredning er evaluert

I jordbruksoppgjøret 2007 ble det bestemt å etablere en pilotordning med tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.

Les mer ›

Husdyrgjødsel og jordarbeiding - verknad på utslepp av klimagassar

Med Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge, som prosjektleiar, er det laga ei utgreiing for SLF med føremål å lage ei samanstilling av forsøksresultat, erfaringar og klimaeffektar for tiltak innanfor bruk av husdyrgjødsel og jordarbeiding til eng og åker. Det er lagt vekt på tiltak som er lite granska i Norge, og som påverkar klimagassane lystgass og metan. Utgreiinga omtalar tiltak som kan redusere klimagassutsleppa frå landbruket i vesentleg grad.

Les mer ›

Tilsetning til husdyrgjødsel

Bruk av tilsetningsstoffer til husdyrgjødsel har blitt en gjenganger, ikke minst pga. til dels aggressive selgere av ymse preparater. Vi har her samla noen artikler/rapporter om temaet.

Les mer ›

Husdyrgjødsel til analyse

Næringsinnhold i husdyrgjødsel varierer mye, og gjødsla bør analyseres for å utnyttes best mulig. Her beskrives metodikk for uttak av prøver.

Les mer ›

Gjødsling til grovfôr

Foredragene fra fagsamlinga under Kursuka 2008 er lagt ut i pdf-format.

Les mer ›

Måling av husdyrgjødsel

Forsøksringen Romerike har utarbeidd veiledning for tolking av resultat av husdyrgjødselanalyse.

Les mer ›

Ringleiarmesterskap i møkkverdi ?

Mange kjem for tida fram til høge verdiar for husdyrgjødsel, ikkje minst på eng. Har vi gjort noko gale når vi tidlegare ikkje ser ut til å ha funne desse verdiane ?

Les mer ›

Husdyrgjødsel må brukast med fornuft på grasmark

Husdyrgjødsel kan spreiast på eng utan at det går ut over fôrkvaliteten, så framt gjødsla vert spreidd i moderate mengder tidleg om våren eller rett etter slått.

Les mer ›

Verknad av nitrogengjødsel på bestand, avling og fôrkvalitet i timoteieng

For å få stor grasavling, er det nødvendig å tilføre jorda gjødsel, det vil seie næringsstoff som plantene treng, og som det oftast er for lite av i vanleg matjord.

Les mer ›

Fra andre

Bruk husdyrgjødsla miljøvennlig 09.02.2017

Oddbjørn Kval-Engstad fra NLR Innlandet og fagsjef i prosjektet Grovfor 2020, holdt et godt innlegg om bondens Gull, nemlig husdyrgjødsla.

Kalking 10.01.2017

Kalking er nødvendig for å holde pH på et gunstig nivå, som igjen er en forutsetning for gode avlinger.

Gjødselvalg for eng i 2017 06.01.2017

Det nærmer seg ny vekstsesong. Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov i vår region. Terminprisene øker som før utover mot våren på fullgjødsla.

Mer plass til møkk og vann 29.11.2016

Høstspredning av husdyrgjødsel skyldes i hovedsak manglende lagerkapasitet. Mjølkekua produserer i følge nye tall mer gjødsel enn tidligere.

Aktuelt å kalke om høsten? 24.10.2016

Forbruket av kalk har gått kraftig ned de siste årene, og samtidig rapporteres det om avlingsnedgang både i korn og gras.

Fôrkvalitet og gjødsling 17.10.2016

Kjemiske analyser av fôret kan gi oss verdfull informasjon om næringsverdien i fôret, men det kan også brukes til å evaluere hvordan plantenes næringstilgang har vært.

Fôrkvalitet og gjødsling 17.10.2016

Kjemiske analyser av fôret kan gi oss verdfull informasjon om næringsverdien i fôret, men det kan også brukes til å evaluere hvordan plantenes næringstilgang har vært.

Prognosehøsting 2016 25.07.2016

Førsteslåtten går mot slutten i fylka våre,-også for dei dei seine/ høgtliggjande skifta på fjellet. Også veke 29,- 18.7.,- er det berre tatt ut to prøver,- frå Botten på Golsfjellet, 950 m.o.h.

Beite til sau og storfe 2012-2015 06.07.2016

Dette har vore eit samarbeidsprosjekt mellom NLR Dalane og NLR Rogaland.

Beite til sau og storfe 2012-2015 06.07.2016

Dette har vore eit samarbeidsprosjekt mellom NLR Dalane og NLR Rogaland.