Totaløkonomi for ulike silometoder

05.11.2004 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

For å kunne vurdere totaløkonomien ved en silometode må de årlige kostnadene beregnes. Foruten årlige kostnader i bygg og maskiner omfatter den arbeids- og maskinkostnader ved høsting og innlegging av graset samt kostnader til ensileringsmidler, nett, plast og vedlikehold av korrosjonsvern.

Fra gamle Grovfornett.no

For å få et bilde av hvordan plansilometoden kommer ut i forhold til tårnsilo og rundballer, er det gjennomført beregninger av byggekostnader og årlige kostnader for 3 ulike besetningsstørrelser, 20 kyr, 40 kyr og 70 kyr. Forutsetningene blir viktige i en slik beregning. Noen er gjengitt nedenfor.

 • Fôrbehovet er kalkulert til henholdsvis 71.500 FEm, 143.000 FEm, 250.000 FEm for henholdsvis 20 kyr, 40 kyr og 70 kyr.
 • Tårnsilo med fylltømmer og overbygg. Silovolumet er 20% større enn fôrvolumet.
 • Plansiloen med 3 m høge vegger. Elementsilo. Frostisolert. Silovolumet er 20% større enn fôrvolumet.
 • Plansiloen med 1,5 m høge vegger. Plasstøpt silo. Frostisolert. Silovolumet er 5% større enn fôrvolumet.
 • Støpt platting. Gjennomsnittlig innleggingshøyde 1,2 m.
 • Rundballer uten lagringsplass.
 • Rundballer med grusplass for oppsamling av pressaft for 50% av ballene.
 • 2 rundballer i høyden.
 • Det er ikke regnet med investeringstilskudd til bygging av siloene. Det er regnet en brukstid på 30 år for bygningene og 15 år for maskinene.
 • Kostnader med dyrking av graset samt transport av surfôret inn i fjøset er ikke med.
 • Mekaniserings- og arbeidskostnader er beregnet ut fra leiekjøring. I både tårn- og plansiloen er det lagt opp til bruk av eksaktsnittevogn (kr 700 pr. time), se side 56. Til pressing og pakking av rundballer er det benyttet kr 105 pr. ball inkludert nett. Timepris for mann uten traktor er satt til kr 150.
 • I alle høste- og lagringsmetodene er det regnet med bruk av ensileringsmidler.

Av tabell 1 og figur 1 framgår at byggekostnadene reduseres ved økende besetningsstørrelse. Størst er nedgangen for tårnsiloen. Dette skyldes at det er den samme fylltømmeren som brukes til alle besetningene.

Plansilo kommer bedre ut enn tårnsilo under de valgte forutsetninger. I alle kalkylene er restverdien satt til 0 kr. Som tidligere omtalt vil plansiloene ha en alternativ verdi, f.eks. som redskapslager. Dette tilsier en restverdi høyere enn 0 kr, noe som vil gjøre forskjellen enda større.

Tabell 1. Byggekostnader pr. FEm (Agriplan). 

Beskrivelse

Bygninger

Utstyr

SUM

Sum pr. FEm

Tårnsilo med fylltømmer, 20 kyr

1.150.000

430.000

1.580.000

21,10

Tårnsilo med fylltømmer, 40 kyr

1.725.000

455.000

2.180.000

15,24

Tårnsilo med fylltømmer, 70 kyr

2.490.000

550.000

3.040.000

12,14

Plansilo, 3,0 m høge vegger, 20 kyr

669.000

45.000

714.000

10,00

Plansilo, 3,0 m høge vegger, 40 kyr

1.023.000

45.000

1.465.000

7,47

Plansilo, 3,0 m høge vegger, 70 kyr

1.615.000

45.000

2.220.000

 6,63

Plansilo, 1,5 m høge vegger, 20 kyr

575.000

45.000

620.000

8,67

Plansilo, 1,5 m høge vegger ,40 kyr

817.000

45.000

1.181.000

6,03

Plansilo, 1,5 m høge vegger, 70 kyr

1.062.000

45.000

1.107.000

4,42

Støpt platting, 20 kyr

573.000

45.000

618.000

8,64

Støpt platting, 40 kyr

859.000

45.000

904.000

6,32

Støpt platting, 70 kyr

1.165.000

45.000

1.210.000

4,83

 

Figur 1. Byggekostnader, kr pr. FEm (Agriplan).


I tabell 2 og figur 2 er de årlige kostnadene i kroner pr. FEm vist. Her framkommer plansilometoden som det rimeligste alternativet og særlig den lave plansilotypen.

Forskjellen er størst for 40 og 70 kyr. Det grunn til å understreke at ensileringsmiddel som kostnad er inkludert i alle metodene. Ved fortørking av graset er det mange bønder som presser rundballer uten bruk av ensileringsmiddel. Dette vil føre til en kostnadsreduksjon på kr 0,17 pr. FEm. Med en slik forutsetning, vil dette alternativet (rundballer uten lagerplass) komme ut omtrent som plansiloer i årlig kostnad.

De økonomiske beregningene som er gjort her stemmer godt overens med beregningene i utredningen som Østlandsmeieriet Sem har utført og i hovedoppgaven ved NLH.

Stakksilo direkte på bakken har ikke vært med i kalkylen. Dette er utvilsomt den aller billigste form for grasensilering. Den eneste kostnaden i tillegg til arbeid og maskinbruk er plast til overdekking, eventuelt dekk eller sandpølser.

Årlige kostnader beregnet av Agriplan As er gjengitt nedenfor, både i tabellarisk form og grafisk.

Tabell 2. Årlige kostnader pr. FEm (Agriplan). Inkludert mekaniseringslinje fra og med slåmaskin og til forsentral, ensileringsmiddel og plastfolie.

Lagerløsning

20 kyr

40 kyr

70 kyr

Tårnsilo

2,04

1,72

1,56

Plansilo med 3,0 m høge vegger

1,67

1,46

1,42

Plansilo med 1,5 m høge vegger

1,63

1,40

1,32

Støpt platting

1,65

1,45

1,36

Rundballer med anlegg for oppsamling av pressaft for 50 % av rundballene

1,78

1,72

1,69

Rundballer uten anlegg for oppsamling av pressaft

1,71

1,65

1,61

 

Figur 2. Årlige kostnader pr. FEm (Agriplan).

Økonomien ved ensilering

I dagens pressede jordbruk er det viktig at ferdig surfôr er billig fôr. Spørsmålene er mange for de som  skal drive videre i husdyrproduksjonen. Skal jeg ruste opp eksisterende tårnsiloanlegg, skal jeg bygge takløse plansiloer eller skal jeg satse på en rundballeentreprenør? I en slik problemstilling er det viktig å være klar over at billighet ikke må gå på bekostning av fôrkvalitet , naturmiljø og HMS.

Les/last ned originalartikkel som Word-dokument.

Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.