Nyheter om ensileringsmidler

29.02.2008 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Metodene for høsting og konservering av gras endrer seg stadig. Totrinns høsting øker i omfang, men rask og effektiv fortørking er ikke alltid like enkelt under våre værforhold. Dessuten er tørkeforholdene svært dårlige inne i tjukke grasstrenger fra dagens brede slåmaskiner. Ensileringsmidlene utvikles stadig for å være mest mulig effektive i de konserveringsmetoder som er i bruk

Av Ottar Kjus, ADDCON Nordic AS

ADDCON Nordic tilbyr ensileringsmidler som dekker alle bruksområder, og som gir valg mellom tre ulike hovedtyper av midler.  

 • De syrebaserte GrasAAT - midlene ble fornyet i fjor, i det at maursyra nå nøytraliseres med natrium i motsetning til at det tidligere ble brukt ammoniakk. Midlene har redusert risiko for korrosjon på maskiner, redusert risiko for etsing og skade på hud og de er klassifisert som "Irriterende". Når midlene tilsettes i graset, oppnås likevel full effekt av maursyra. Tilførsel av litt natrium passer godt med dyras behov for dette mineralet.
 • De saltbaserte KOFASIL - midlene består nå også av to produkter. KOFASIL har ingen etsende eller korroderende effekt, og er midler som passer godt til rundballer eller plansilo.
 • De bakteriebaserte KOFASIL - midlene (Lac og Life) er nye i Norge, og kan være et alternativ ved god fortørking og stor høstekapasitet .
GrasAAT - midlene
GrasAAT N-Lacto er et ensileringsmiddel for direkte høsta gras, og har i tillegg til maursyre også litt laktose som virksomt stoff. Laktosen er mat for melkesyrebakteriene, og gir ekstra fart (laktoseeffekten) på å få redusert pH ned til et nivå som hemmer og stopper betingelsene for smørsyregjæring. GrasAAT N-Lacto produsert etter sommeren 2007, er godkjent for økologisk landbruk. Det kan fortsatt finnes tidligere produsert vare, så en må påse at etiketten er påtrykt DEBIO merket.
 
GrasAAT N-Plus er et ensileringsmiddel for fortørka gras i silo og rundballer opp til 45 % tørrstoff, og har propionsyre og benzosyre i tillegg til maursyra. Innholdet av propionsyre er økt fra 9  til 12 %, og sammen med benzosyre gir dette en bedre virkning mot mugg- og gjærsopp enn et adskillig høyere innhold av propionsyre gjør alene (bezoeffekten). Når 3-4 liter pr tonn gras er nok til å hindre vekst av gjærsopp, så må en opp i 5 - 7 liter pr tonn med et alternativ med 20 % propionsyre for å få samme virkning.
 
KOFASIL - midlene
KOFASIL LP er et nytt middel i Norge. Det er et middel til gras i rundballer og plansilo som er lite fortørka, opp til 35 % tørrstoff . KOFASIL LP har høyt innhold av de stoffene som virker mot anaerobe sporer i surfôret (både Clostridia og Listeria). I tillegg er det noe innhold av natrium-benzoat som virker mot oppvekst av gjær og mugg. Middelet har høy konsentrasjon av de virksomme stoffene, og doseringen er derfor forholdsvis lav, 2 - 3,5 liter pr tonn gras. Middelet gir den laveste kostnad pr tonn gras når en sammenligner med andre, kjemiske ensileringsmidler.

KOFASIL Ultra er et middel til rundballer med helt opp til 65 % tørrstoff. I produksjon av fortørka surfôr til sau og geit er bruk av KOFASIL Ultra et  viktig tiltak mot listeriabakterier, og i melke-produksjon har middelet vært til stor hjelp i tilfeller der en har hatt problemer med høyt innhold av anaerobe sporer i melka. I produksjon av fôr til hest, er sterk fortørking, tilsetting av KOFASIL Ultra og god innpakking en mye brukt metode.
Velg riktig middel.

En kan altså velge enten GrasAAT- eller KOFASIL ensileringsmidler både til direkte og lite fortørka gras, og til fortørka gras.
 
Dersom situasjonen er:
 • Vått gras, 
 • Ønske om høyt surfôropptak/spare kraftfôr
 • Har tårnsilo/plansilo/rundballer

  ->så velger man: GrasAAT N-Lacto ved direkte høsting/lite fortørking, GrasAAT N-Plus ved fortørking 

Dersom situasjonen er:
 • Sporer i melk
 • Listeriose
 • Frykt for rust i pressa
 • Rundballer/plansilo

 -> så velger man: KOFASIL LP ved ingen og lite fortørking  KOFASIL Ultra ved fortørking opp til 65 % tørrstoff

Dersom situasjonen er:
 • Stor høstekapasitet
 • Høyt sukkerinnhold i graset
 • God fortørking

-> så kan man velge  KOFASIL Lac ved økologisk dyrking KOFASIL Life ved konvensjonell dyrking 

Riktig dosering og god fordeling er viktig
For å få full effekt av ensileringsmidlene må en følge anbefalingene for riktig dosering. Gjør en det vil en i form av økt produksjon og bedre kvalitet på produktene få omtrent dobbelt så mye tilbake som verdien av ensileringsmidlene. I tillegg har en  mye større sikkerhet mot feilgjæring, muggdannelse og varmgang i fôret. Ensileringsmiddelet virker bare der det treffer graset. Riktig montering av dyser er derfor viktig, slik at middelet fordeles utover graset på en så stor flate som mulig.
 
GrasAAT og KOFASIL gir dobbelt tilbake
Mange oppnår god surfôrkvalitet uten ensileringsmiddel, og mener derfor at kostnadene til ensileringsmiddel er unødvendig. Det er imidlertid slik at godt surfôr blir ennå bedre nårved bruk av ensileringsmidler. Dette er vanskelig å registrere i praktiske fjøs, men det er dokumentert i mange fôringsforsøk i Norge. Bruk av GrasAAT ga mer enn dobbelt så mye tilbake i økt verdi av kjøtt og melk enn hva ensileringsmiddelet koster.
Ved Nøtcenter Viken ved Malmø i 2007 ga bruk av ensileringsmidler (blant annet KOFASIL Ultra) 8 % høyere fôropptak og 2 % høyere melkeproduksjon. Også her var verdien av økt melkeproduksjon mer enn dobbelt så høy som kostnaden til ensileringsmiddel.
 
Emballasje for ensileringsmidler
Ovegangen til høsteutstyr med høyere kapasitet enn før går fort. Bruk av 25 liters kanner for ensileringsmidlene blir i slike tilfeller for arbeidskrevende,  og det vil lett kunne bli kapasitetsnedsettende. Overgang til 200 liters fat kan være hensiktsmessig for mange. Disse kan kjøpes direkte fra forhandler, eller man kan kjøpe ensileringsmiddelet i 1000 liters container for selv å fylle over på fat etter behov.
 
Tøm kannene godt
Det stilles stadig større krav til renhet i alle ledd, og dette gjelder også kanner og annen emballasje til ensileringsmidler. Emballasje som returneres til forhandler eller avfallsmottak, skal tømmes så godt som mulig. Tøm alle kanner grundig, og samle restene på original emballasje. Ikke bland ulike produkter, da dette i noen tilfeller kan gi gassdannelse. Bruk oppsamlede mengde ensileringsmidler til det det er innkjøpt for; Tilsetting i gras for best mulig fôrkvalitet.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.